Zaključak o zahtjevu ADRIATIC-BLIZNA d.o.o.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 17.sjednici održanoj 18.siječnja 2016.g., donosi

ZAKLJUČAK


1. Općinsko vijeće Općine Kistanje primilo je na znanje informaciju načelnika Općine Kistanje o zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojom je od Općine Kistanje zatraženo da se izjasni u vezi Elaborata gospodarenja otpadom tvrtke ADRIATIC-BLIZNA d.o.o.,Ul.dr.Franje Tuđmana 35, Prgomet, OIB:80385679206 , koja tvrtka je podnijela navedenom ministarstvu zahtjev za ishođenje dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja i obrade otpada na lokaciji Kistanje, Ulica dr.Franje Tuđmana 108d, Kistanje (k.č. br.4439/3 k.o.Kistanje).
2. Općinsko vijeće Općine Kistanje primilo je na znanje izlaganje gospodina Mladena Ostrića vlasnika tvrtke ADRIATIC – BLIZNA d.o.o.,Ulica dr.Franje Tuđmana 35, 21201 Prgomet, o tome što tvrtka ADRIATIC – BLIZNA d.o.o. namjerava raditi na lokaciji k.č.br.4439/3 k.o.Kistanje, o kojim vrstama otpada se radi, o približnom broju radnika koji će tu raditi i drugo.
3. Podržava se djelatnost navedene tvrtke na području Općine Kistanje i ovlašćuje se načelnik Općine Kistanje da pribavi mišljenje od nadležnih tijela i institucija vezano za elaborat iz točke 1. ovog zaključka, temeljem kojih mišljenja će Općina Kistanje sačiniti pismeno izjašnjenje o elaboratu iz točke 1.ovog zaključka , koje će dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode .
4. Zadužuje se načelnik Općine Kistanje da o mišljenjima iz točke 3.ovog zaključka izvješti
Općinsko vijeće Općine Kistanje na prvoj slijedećoj sjednici.
5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
6. O ovom zaključku obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i tvrtku ADRIATIC-BLIZNA d.o.o.,Prgomet.

KLASA:021-01/16-01/1
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 18.siječnja 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković