Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), te članka 32. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije  br. 8/09.,15/10,4/13 ), Općinsko vijeće Općine Kistanje  je na svojoj  17. sjednici, održanoj 18.siječnja  2016. godine, donijelo

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE KISTANJE

1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, s ciljem ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Općinsko vijeće Općine Kistanje donijelo je Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje po prethodno pribavljenom prijedlogu službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, te sukladno članku 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN br. 082/2015), te temeljem članka 21 navedenog Zakona, Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne samouprave. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Čelnik Državne uprave donosi pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi čelnik Državne uprave za Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ili izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za stožer koji osniva.
Slijedom navedenog, a nakon što se donesu gore navedeni dokumenti, Općina Kistanje će donijeti Odluku o sastavu stožera civilne zaštite te poslovnik rada navedenog stožera.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati. Za Stožer civilne zaštite potrebno je osigurati konstantno usavršavanje na sljedeći način:
Upoznavanje Stožera civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) a prije svega o:
- Mjere sustava civilne zaštite
- Ustrojavanje sustava civilne zaštite
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Sudionici u sustavu civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Pripremi za izradu Procjene rizika
Rok izvršenja: sjednica Stožera civilne zaštite u prvoj polovici 2016. godine.
- Nositelj: Općina Kistanje
- Izvršitelj: Područni ured za civilnu zaštitu Šibenik
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima.

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE, VODITELJI SKLONIŠTA
2.1. Postrojba civilne zaštite
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civlne zaštite potrebno je:
- oformiti i popunuiti postrojbu civilne zaštite
- izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite
Rok izvršenja: listopad 2016. godine
Izvršitelj: Općina Kistanje
Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u mobilizacijskim dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.
Izvršitelj: Općina Kistanje
Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2016. Godine
2.2. Povjerenici civilne zaštite
Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) a prije svega o:
- imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
Izvršitelj: Općina Kistanjeu suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Šibenik
Rok izvršenja zadaće: druga polovica 2016. godine.
2.3. Voditelji skloništa
Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu ("Narodne novine", broj 2/91.) područje Općine spada u područje 4. stupnja ugroženosti te se treba razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima (zaklonom se smatra djelomično zatvoren prostor izgrađen ili konstruktivni i organizacijski prilagođen pružanju zaštite od ratnih djelovanja). Potrebno je voditi evidenciju i konstantno ažurirati podatke o:
- uvjetima za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara,
- prostore za javna skloništa,
- održavanje postojećih javnih zaklona.
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite Općine Kistanje
Rok izvršenja zadaće: prva polovica 2017. godine.

3. VATROGASTVO:
Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sveti Juraj" Kistanje
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2016. godinu planirana je kontinuirana edukacija članova DVD-a za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.
Posebna usavršavanja članova DVD-a: pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim alatima, u prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa
Proračunom Općine Kistanje za 2016. Za potrebe DVD-a planirano je ukupno  – 200.000,00  kuna
• oprema koja nedostaje a bila bi nužna u provođenju akcija civilne zaštite:
- 2 potopne pumpe raznih kapaciteta,
- tronožac za spašavanje iz dubina i visina

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU
- Nema !

5. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA CIVILNE ZAŠTITE, OPĆINE KISTANJEDOBITI ZADAĆI
5.1. Komunalno poduzeće Općine Kistanje
Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. ,Kistanje ,u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama civilne zaštite u 2016. godini treba planirati provesti:
- vježbe evakuacije (travanj 2016. godine),
- simulacija izvanredne situacije (lipanj 2016. godine)
- vježba simulacije onečišćenja voda (listopad 2016. godine)

• oprema koja nedostaje a bila bi nužna u provođenju akcija civilne zaštite
- vreće za pijesak, 10 000 komada
- apsorbens za ugljikovodike
- nosila za ozlijeđene osobe
- vježbu evakuacije za poduzeće (siječanj 2016. godine)
- vježba simulacije onečišćenja voda (listopad 2016. godine)
- sudjelovanje kao tehnička potpora na vježbama koje provodi lokalna samouprava (prema zahtjevima tijekom 2016. godine)

Sa pravnim osobama koje će iz područja civilne zaštite dobiti zadaću potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.
Izvršitelj: Općina Kistanje u suradnji s područnim uredom za Civilnu zaštite Šibenik
Rok izvršenja: lipanj 2016. godine

6. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj:
U organizaciji civilne zaštite u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, -potrebno je :
- započeti  rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika civilne zaštite u skladu s normama u Europi,
-uspostaviti sustav uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
-provjeriti čujnost sirena na području Općine
-posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uzbunjivanja stanovništva na
lokacijama na kojima se mogu naći ili nalaze opasne tvari.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za civilnu zaštitu, DVD-a.

7. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito reagiraju, pojedinci su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo na slijedeći način:

  • provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja ,
  • provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
  • prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za civilnu zaštitu ,
  • prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,
  • uvrštavanjem na web stranicu Općine dijelove Plana civilne zaštite, korisnih za informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.

Nositelj zadaće – Općina Kistanje(Stožer Civilne zaštite) ,
Rok izvršenja – kontinuirano tijekom godine.

8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE


Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine Kistanje za 2016. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke: Dobrovoljno vatrogasno društvo

2016. godina – 200.000,00 kuna

Civilna zaštita

2016. godina – 10.000,00 kuna

2017. godina – DVD: 200.000,00 + CZ: 10.000,00 kuna

2018. godina – DVD: 200.000,00 + CZ: 10.000,00 kuna

Ukupno za 2016. Godinu
(DVD+CZ)

 

 210.000,00 kuna

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                       Marko Sladaković


KLASA:810-03/16-01/3
URBROJ: 2182/16-01-16-1
Kistanje, 18.siječnja  2016.