ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Na temelju članka 9. stavak 2., članka 14. stavak 1. i članka 41. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15), članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10,  4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 17. sjednici održanoj 18.siječnja  2016.  godine,  donosi

ODLUKU
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

 

I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, mjerila za utvrđivanje ranijeg završetka radnog vremena, produljenje  radnog vremena, određivanje lokacije izvan  naseljenih područja naselja te prostori na  kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu,šatoru, na klupi,kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstani su u skupine: hoteli,kampovi,ostali ugostiteljski objekti za smještaj,restorani,barovi, Catering objekti i objekti jednostavnih usluga.

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKTA

Članak 3.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata je:
1.Hoteli ,kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj obvezno rade od 0,00 do 24,00 sata ,svaki dan.
2.Restorani i barovi mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata .
3.Barovi koji ispunjavaju uvjete  za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu raditi od 6,00 do 24,00
sata, samo u zatvorenim prostorima.
4.Restorani i barovi koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od  0,00 do 24,00 sata.
5.Restorani i barovi koji se nalaze na željezničkom kolodvoru,autobusnom kolodvoru i slično,mogu raditi  
u  radnom vremenu objekta u kojem se nalazi.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Objekti jednostavnih usluga" i "Catering " mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata.

Članak 5.

Radno vrijeme  ugostiteljskih objekata iz čl.3.st.2.t.1.ove Odluke produžava se petkom na subotu, subotom na nadjelju i na dan blagdana i neradnih dana u Republici Hrvatskoj za dva sata tako da ono završava  u 2,00 sata uz uvjet pridržavanja svih potrebnih mjera  kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta  te ispunjavanja posebnih uvjeta propisanih važećim Zakonom o zaštiti od buke  i  Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Članak 6.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata jednako je radnom vremenu propisanom u člancima 3-5 ove Odluke, sukladno skupini kojoj ugostiteljski objekt pripada.

Članak 7.

Općinski načelnik može  za ugostiteljske objekte iz članka 3.st.2.t.1.ove Odluke posebnom odlukom odrediti drugačije radno vrijeme za vrijeme održavanja manifestacija,sportskih događaja,glazbenih festivala,  za proslavu vjerskih blagdana i slično.
Članak 8.

Općinski načelnik može na pisani zahtjev ugostitelja ,za pojedine objekte iz skupine "Restorani" i "Barovi", rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava ( svadba,doček Nove godine, proslava mjesnih blagdana,praznika ,organiziranje prigodnih običaja , tradicije i slično) pod uvjetom da tom ugostitelju nije izrečena mjera  ranijeg završetka radnog vremena, odnosno da protiv njega nije pokrenut postupak za skraćenje  radnog vremena, uz obvezu da zahtjev za određivanje drugačijeg radnog vremena dostavi sa propratnom dokumentacijom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje najkasnije sedam (7) dana prije  dana za koji se traži drugačije radno vrijeme .
Članak 9.

Rješenje iz članka 8. ove Odluke Općinski načelnik donosi  uz uvjet da je podnositelj zahtjeva uredno podmirio sve svoje obveze prema Općini Kistanje o čemu podnositelj zahtjeva uz podneseni zahtjev dostavlja i  potvrdu od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje da je uredno podmirio sve svoje obveze prema Općini Kistanje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva (potvrda o nepostojanju duga prema Općini Kistanje).

Članak 10.

(1)Općinski načelnik može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte, donijeti rješenje kojim će odrediti najduže za dva sata raniji završetak njihovog radnog vremena od radnog vremena propisanog ovom  Odlukom, ukoliko se u postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:
-ako je u proteklih 12 mjeseci u izvještaju Policijske uprave/PP Knin o uredovanju u objektu  vidljivo
da se ugostiteljski objekt ne pridržava propisanog radnog vremena,
-ako je u proteklih 12 mjeseci u izvještaju Policijske uprave/PP Knin o uredovanju ili prilikom dolaska
ili odlaska gostiju iz objekta utvrđena ,u dva navrata, odgovornost vlasnika objekta za remećenje javnog
reda i mira,
-ako je u proteklih 12 mjeseci u izvještaju Policijske uprave/PP Knin o uredovanju u objektu  utvrđeno da
je u ugostiteljskom objektu usluženo,odnosno  dopušteno konzumiranje alkoholnih pića ,dugih pića 
i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina,
-ako je nalazom buke utvrđeno prekoračenje dopuštenih granica buke  propisane Zakonom o zaštiti od
buke.

(2)U slučaju da je  nastupila jedna od navedenih okolnosti u ovom članku, općinski načelnik će rješenjem
utvrditi rok  trajanja mjere  ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta ,koji rok ne može biti kraći od tri (3) mjeseca niti duži od dvanaest (12) mjeseci te istim rješenjem početak i završetak toga roka.

Članak 11.

Smatra se da se ugostiteljski objekt iz članka 3. stavak 1. točka 4. ove Odluke nalazi izvan naseljenog područja naselja ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 100 metara.
Članak 12.

(1)Ugostiteljske usluge u objektu koji se nalazi u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu se pružati u radnom vremenu  od 07,00 do 24,00 sata.
(2)Obavijest o radnom vremenu o pružanju ugostiteljskih usluga, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mora vidno istaći na ulazu u objekt ,na kojoj će biti ispisani radni , odnosno neradni dani tog objekta.
(3)Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i /ili na poziv. U tom slučaju obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu.
Članak 13.

(1)Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku,nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru,na klupi,kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s općim aktima Općine kojima su uređena pitanja komunalnog reda te mjesta (lokacija) za prodaju robe izvan prodavaonica na javnim i drugim površinama, uz odobrenje nadležnog tijela Općine. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti smješteni uz odobrenje Općine.
(2)Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem  se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju prigodnih manifestacija, priredbi,proslava mjesnih praznika i blagdana, i slično.

Članak 14.

Raspored radnog vremena vlasnik ugostiteljskog objekta dužan je  uskladiti sa ovom Odlukom u  roku 15 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 7/10).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
 

KLASA:335-02/16-01/1
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 18.siječnja 2016.

OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marko Sladaković