ODLUKA o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Na temelju članka 2. do 7. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 28/10) i članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)), te članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10. i 4/13) , Općinsko vijeće Općine Kistanje na 17. sjednici održanoj dana 18.siječnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o plaći, naknadi i drugim pravima
općinskog načelnika  i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: lokalni dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno, kao i druga prava iz rada na osnovi profesionalnog obnašanja dužnosti  lokalnih dužnosti.

Članak 2.

Lokalni dužnosnici koji dužnost iz članka 1. ove  Odluke obnašaju profesionalno imaju pravo na plaću koju čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće lokalnih dužnosnika iznose kako slijedi:
- za obračun plaće općinskog načelnika – 3,15
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika – 2,67

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće lokalnih dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih  dužnosnika.

Članak 5.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, neovisno o tome da li dužnost obnašaju sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, lokalni dužnosnici  ne podliježu obvezi prisustvovanja na radu u propisanom radnom vremenu, a vrijeme obnašanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Članak 6.

Lokalni dužnosnici nemaju pravo na godišnji odmor, tj. ne izdaje im se rješenje o pravu na godišnji odmor,  niti imaju pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ni po kojoj osnovi, te nemaju pravo na plaćeni ili neplaćeni dopust, regres, jubilarnu naknadu, otpremninu.
Lokalnom dužnosniku ne pripada pravo na dodatke na plaću (osim uvećanja od 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%), pa tako ni po osnovi stupnja obrazovanja.

Članak 7.

Pojedinačna rješenja o visini plaće lokalnih  dužnosnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

Članak 8.

Lokalni dužnosnik koji dužnost obnaša volonterski ima pravo na naknadu za rad u visini 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za lokalnog dužnosnika koji odnosnu dužnost obnaša profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 9.

Pojedinačna rješenja o visini naknade za rad lokalnog dužnosnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

Članak 10.

Plaća i naknada za rad u skladu s ovom Odlukom,  isplaćuju se mjesečno.

Članak 11.

Lokalni dužnosnik koji dužnost obnaša profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti.
Prava iz stavka 1. ovog članka odnose se na naknadu dnevnica i ostalih putnih troškova za izvršeni službeni put, pravo na korištenje službenih vozila i službenih mobilnih telefona.
Visina naknade za putne troškove iz stavka 2. ovog članka, utvrđuje se u visini neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, koji je na snazi na dan isplate.

Članak 12.

Ako je lokalni dužnosnik na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu pripada mu naknada prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 13.

Na sva pitanja od značaja za plaće i naknade za rad lokalnih dužnosnika, koja nisu uređena ovom Odlukom, odgovarajuće se primjenjuje  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugi propisi koji reguliraju pravo lokalnih dužnosnika na plaću, na naknadu plaće i druga materijalna prava za vrijeme i nakon prestanka obnašanja dužnosti.

 

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje ( "Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 12/10. ,3/12 i 13/15).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 
KLASA: 080-01/16-01/01
URBROJ: 2182/16-01-16-1
Kistanje, 18.siječnja 2016.g.

Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković


OBRAZLOŽENJE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12) u članku 90. a propisuje da dužnosnici  koji dužnost obavljaju profesionalno , za vrijeme obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću i druga prava iz rada a to  vrijeme im se uračunava u staž osiguranja. Druga prava za dužnosnike se ne propisuju.
Ministarstvo uprave  napominje da prava lokalnih dužnosnika proizlaze iz dužnosti na koju su izabrani putem provedenih izbora a ne iz službeničkog statusa prema  rješenju o prijamu i rasporedu  koja se za njih ne donose, a niti iz ugovora o radu kojeg oni ne sklapaju. Zbog prirode obnašanja  dužnosti, općinski načelnik i njegovi zamjenici  ne podliježu pravdanju prisutnosti na poslu, odnosno radu  u određenom vremenu- za njih se ne vodi evidencija o prisutnosti na poslu.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici imaju pravo na godišnji odmor , ali se godišnji odmor ne utvrđuje nikakvom odlukom niti rješenjem, već godišnji odmor koji im pripada koriste  u skladu sa mogućnošću  odsutnosti sa posla bez opravdanja.

Sukladno navedenom predlaže se donošenje predložene Odluke o o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika  i zamjenika općinskog načelnika.