ODLUKA o izradi dopuna Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13.)  i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko kninske županije", broj 8/09.,15/10 . i 4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje na  18. sjednici održanoj 23.ožujka  2016. godine, donosi

 

O D L U K U
o izradi dopuna Prostornog plana uređenja općine Kistanje
radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi dopuna Prostornog plana uređenja općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko kninske županije, broj 3/06 i 12/14., u daljnjem tekstu: Dopuna prostornog plana) radi usklađenja sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13., u daljnjem tekstu: Zakon). 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 2.

Izrada i donošenje Dopuna Prostornog plana temelji se na odredbama članaka 76., 86. i 201. Zakona.

RAZLOZI  DONOŠENJA DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 3.

(1)       Stupanjem na snagu Zakona, neuređenim dijelom građevinskog područja smatraju se neizgrađeni dijelovi građevinskog područja određeni Prostornim planom, na kojima se, sukladno Zakonu, do donošenja urbanističkih planova uređenja, ne može izdati akt za građenje nove građevine.

(2)       Člankom 201. Zakona, utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da dopune prostorne planove uređenja na način da u njemu odrede neuređene dijelove građevinskog područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu sa Zakonom za svoje područje.

OBUHVAT  DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 4.

Obuhvat Dopuna Prostornog plana istovjetan je obuhvatu Prostornog plana uređenja općine Kistanje.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 5.

(1)       Važeći Prostorni plan uređenja općine Kistanje izrađen je i donesen temeljem do sada važećih propisa koji definiraju područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskih područja kao izgrađeno i neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona, za sva građevinska područja  koja su određena kao neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji su bili obvezni prema dosadašnjim propisima, onemogućeno je izdavanje akta za građenje nove građevine.

(2)       Važećim Prostornim planom uređenja općine Kistanje, neizgrađena građevinska područja nisu u cijelosti podijeljena na uređene i neuređene dijelove.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 6.

Istaknutim razlozima za izradu Dopuna prostornog plana određeni su ujedno ciljevi i programska polazišta a koja se odnose na:
-     određivanje neuređenih dijelova građevinskog područja i izgrađenih dijelova tih područja  planiranih za urbanu preobrazbu sukladno Zakonu,
-     utvrđivanje obveze izrade urbanističkih planova uređenja za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Dopuna prostornog plana koristit će se važeći Prostorni plan uređenja općine Kistanje.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Dopuna prostornog plana izrađuje stručni izrađivač Dopuna prostornog plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU DOPUNA PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

U postupku izrade i donošenja Dopuna prostornog plana ne pribavljaju se zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela određenih posebnim propisima.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU DOPUNA PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU DOPUNA PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM  PROPISIMA

Članak 10.

Rokovi za izradu Dopuna prostornog plana, po pojedinim fazama su slijedeći:
1.    Izrada Prijedloga dopuna prostornog plana
- 30 dana od sklapanja ugovora sa stručnim izrađivačem Dopuna prostornog plana
2.    U postupku izrade i donošenja ne provodi se javna rasprava
3.    Izrada Konačnog prijedloga Dopuna prostornog plana
- 8 dana od zaključka načelnika Općine o utvrđivanju Konačnog prijedloga dopuna prostornog plana
4.    Ishođenje mišljenja JU Zavod za prostorno uređenje Šibensko kninske županije u pogledu usklađenosti Konačnog prijedloga dopune prostornog plana s Prostornim planom Županije
- najviše 30 dana od dostave Konačnog prijedloga dopuna prostornog plana

5.    Donošenjem Dopuna Prostornog plana
- po ishođenju mišljenja JU Zavod za prostorno uređenje Šibensko kninske županije

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Izrada Dopuna prostornog plana financirat će se iz sredstava proračuna Općine Kistanje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko kninske županije ".

KLASA:350-01/16-01/2
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.ožujka 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković