ODLUKA o davanje suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje radi njegovog usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18.sjednici, od 23.ožujka 2016.godine, donosi

ODLUKU
o davanje suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje radi njegovog usklađenja sa
Zakonom o prostornom uređenju.


I.

Daje se suglasnost načelniku Općine Kistanje da sa tvrtkom URBOS d.o.o. iz Splita sklopi Ugovor o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje radi njegovog usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13).

II.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:350-01/16-01/2
URBROJ:2182/16-01-16-2
Kistanje, 23.ožujka 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković