GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09., 15/10, 4/13.), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19. sjednici od 23. svibnja 2016. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KISTANJE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži:

  Plan  Ostvareno  Indeks
PRIHODI POSLOVANJA  6.951.787 6.291.411 91%
RASHODI POSLOVANJA    6.951.787 5.876.597 85%
VIŠAK PRIHODA-PRENESENI     166.354  
RAZLIKA – VIŠAK PRIHODA     581.168  


Članak 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 581.168 kn rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2015. godine u Proračun Općine Kistanje za 2016. godinu.

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje za 2015. godinu stupa na prvog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 400-05/16-01/2
URBROJ: 2182/16-01-16-3
Kistanje, 23. svibnja 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković