ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Na temelju članka 84. st.2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 114/10, 31/11 i 124/14) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 , 15/10,4/13) , Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19. sjednici, od 23. svibnja 2016.g., donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2015. godinu


Članak 1.


Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine

922 – Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2015. godine iznose:

92211 – Višak prihoda poslovanja................................1.504.143,88 kn
92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine..... 922.975,06 kn

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja pokriva se iskazani manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 922.975,06 kn .

Razlika, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 581.168,82 kn iskoristit će se za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine u 2016.godini.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.

KLASA:400-05/16-01/1
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.svibnja 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković