ODLUKA o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Kistanje

KLASA:372-01/16-01/8
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje , 23.svibnja 2016.g.

Temeljem članka 27.i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 33/01 ,60/01 ,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13. i 137/15), uz odgovarajuće tumačenje odredaba Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,br.9/12) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 08/09,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici, od 23. svibnja 2016.g.,donosi

ODLUKU
o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Kistanje


Članak 1.

Ovom Odlukom regulira se privremeno korištenje prostorija u vlasništvu Općine Kistanje .
Pod prostorijama iz ove Odluke podrazumijeva se jedna ili više prostorija u zgradama u vlasništvu Općine Kistanje , koje nisu dane u zakup.

Članak 2.

Prostorije se mogu davati na privremeno korištenje pravnim i fizičkim osobama ukoliko se time ne ometa normalna djelatnost Općine Kistanje.

Članak 3.


Prostorije se mogu koristiti:
1.jednokratno ,
2.privremeno korištenje na određeno vrijeme.

Članak 4.

Jednokratno korištenje prostorija je korištenje prostorija za kojim se pojavljuje potreba ponekad kao što su održavanje prigodnih kulturnih manifestacija,sajmova,priredaba,predavanja,
savjetovanja,skladištenja i čuvanja robe,godišnje skupštine udruga, održavanje koncerata,
prigodne proslave,skupovi političkih stranaka,ili u druge svrhe , a čije korištenje ne traje duže od jednog dana.

Prostorije se daju na korištenje korisnicima uz plaćanje naknade od 200,00 kuna po satu
( moguće ukupno maksimalno korištenje do četiri sata u toku dana).

Članak 5.

Privremeno korištenje na određeno vrijeme je korištenje prostorija u određene sate u toku određenog dana u tjednu i/ili mjesecu prema dodijeljenim terminima kroz određeno vremensko razdoblje , uz plaćanje naknade :
- 15,00 kn po satu
- 50,00 kn po danu

Članak 6.

Naknada za korištenje prostorija uplaćuje se na žiro račun Općine Kistanje IBANB HR5124020061818400007 ,naknada za korištenje prostora, model HR 68 sa pozivom na broj:5789-OIB uplatitelja.

Članak 7.

Prostorije se daju na korištenje bez naknade :
-korisnicima kada provode programe iz javnih potreba u kulturi Općine Kistanje ,
-korisnicima kada provode kulturne, znanstvene, obrazovne, socijalne, zdravstvene,
humanitarne, izložbene programe te programe od posebnog interesa za Općinu Kistanje , kada
se Općina Kistanje javlja kao pokrovitelj tih programa i aktivnosti ili ih sponzorira,
-udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

Članak 8.

Prostorije se daju na korištenje temeljem podnesenog pismenog zahtjeva.
Zahtjev iz prethodnog stavka sadrži:
-naziv, odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva,
-osnovne podatke o podnositelju(izvadak iz programa rada ,djelatnost za koju su registrirani),
-svrhu za koju traže prostoriju,
-broj sati i termine koje traže za korištenje,
-potpis ovlaštene osobe i kontakt adresu:telefon, e-mail adresu i sl.

Zahtjev se podnosi Općinskom načelniku na adresu:
Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje , a može se podnijeti i putem e-maila na adresu:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članak 9.

U slučaju kada se podnositelju zahtjeva odobri korištenje prostorija bez nakade, podnositelju zahtjeva će se dostaviti pismeno odobrenje o tome.

U slučaju kada se podnositelju zahtjeva odobri korištenje poslovnog prostora s naknadom, s korisnikom će se zaključiti ugovor o korištenju prostorija s naknadom.

Članak 10.

Korisnik prostorija dužan je nadležnim državnim tijelima prijaviti skup odnosno aktivnost za koju je dobio prostor na korištenje i odgovoran je za održavanje reda u njemu.

Članak 11.

U slučaju remećenja javnog reda i mira u prostoriji koja mu je dana na korištenje, korisnik je dužan da na zahtjev Općine Kistanje prekine svaku daljnju aktivnost u prostoriji koja mu je dana , iseliti iz iste i ostaviti je čistu i u urednom stanju .

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a objavit će se i na internetskoj stranici Općine kistanje www.kistanje.hr .

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Kistanje KLASA:372-01/15-01/4,URBROJ:2182/16-02-15-1 od 14.listopada 2015.godine, objavljen na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.


Predsjednik
Marko Sladaković