Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za razdoblje 2016.-2020.g.

KLASA:UP/I-363-02/16-01/3
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje , 23.svibnja 2016.g.

Na temelju članka 4.st.1.t.5. i članka 15.st.1. i st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15) , članka 18., 20., 23. i 32. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» , broj 2/2016.) i članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09.,15/10,4/13.), a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu za održavanje javne rasvjete na cijelom području Općine Kistanje, Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici, održanoj dana 23.svibnja 2016.g., donosi

ODLUKU
O IZBORU OSOBE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA
ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE
ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.g.


1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na cijelom području općine
Kistanje na osnovi ugovora o povjeravanju navedenih poslova, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu , izabire se tvrtka PECTUS d.o.o. ulica Mrdeže br.7, 22205. Perković.
2. Povjeravanje poslova iz točke 1.ove odluke daje se na vrijeme od četiri godine računajući od
dana sklapanja ugovora .
3. Ugovorom iz točke 2.ove odluke , koji će u ime Općinskog vijeća Općine Kistanje sa
gospodarskim subjektom iz točke 2.ove Odluke sklopiti općinski načelnik Općine Kistanje, detaljnije će se utvrditi uvjeti održavanja javne rasvjete na području općine Kistanje u skladu sa pozivom za dostavu ponuda i Dokumentacijom za nadmetanje .
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».

O b r a z l o ž e n j e


Načelnik Općine Kistanje donio je 04.travnja 2016.godine Odluku o prikupljanju ponuda po pozivu za održavanje javne rasvjete na području općine Kistanje za razdoblje od četiri godine, odnosno 2016.-2020.g., KLASA: KLASA:363-02/16-01/1,URBROJ:2182/16-02-16-1. Točkom VII. navedene Odluke imenovano je tročlano povjerenstvo za prikupljanje ponuda po pozivu.Točkom VIII. iste Odluke načelnik Općine Kistanje odredio je da se pozivi za dostavu ponuda pošalju na adrese sljedećih gospodarskih subjekata:
1.MARZES d.o.o.,Trogirska 3,22203 Rogoznica, OIB:03321518613
2.ELEKTRO-AB, Svilajska 32,22000 Šibenik,OIB:431201081866
3.PECTUS d.o.o.,Mrdeže 7.,22205 Perković,OIB:57765786658
Pozivi za dostavu ponuda sa Dokumentacijom za nadmetanje poslani su navedenim gospodarskim subjektima 18.travnja 2016.godine preporučenom poštom s dostavnicom .
Pozivom za dostavu ponuda gospodarski subjekti su upozoreni da se ponude dostavljaju u roku 15 dana od dana zaprimanja poziva i Dokumentacije za nadmetanje, odnosno da je rok za dostavu ponuda 06.svibnja 2016.g.
Po isteku roka za dostavu ponuda, zaključno sa 06.svibnja 2016.g., do 12:00 sati , pisarnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje, putem urudžbenog zapisnika, zaprimila je ukupno tri ponude i to ponude sljedećih ponuditelja:
1.MARZES d.o.o.,Trogirska 3,22203 Rogoznica, OIB:03321518613
2.ELEKTRO-AB, Svilajska 32,22000 Šibenik,OIB:431201081866
3.PECTUS d.o.o.,Mrdeže 7.,22205 Perković,OIB:57765786658
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda dana 06.svibnja 2016.g., točno u 12:00 sati, pristupilo je javnom otvaranju primljenih ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o otvaranju ponuda KLASA: KLASA:363-02/16-01/10 ,URBROJ:2182/16-02/3-16-1. Iako im je bilo dopušteno, otvaranju ponuda nisu nazočili ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda dana 10.svibnja 2016.g. pristupilo je pregledu,ocjeni i usporedbi primljenih ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu,ocjeni i usporedbi ponuda KLASA: 363-02/16-01/12 URBROJ:2182/16-02/3-16-1 kojim je utvrđeno da su ponuditelji ponudili slijedeće cijene, i to:
1.MARZES d.o.o.,Trogirska 3,22203 Rogoznica
446.360,00 kn bez PDV-a, odnosno 557.950,00 kn sa PDV-om
2.ELEKTRO-AB, Svilajska 32,22000 Šibenik
461.575,80 kn bez PDV-a, odnosno 576.969,75 kn sa PDV-om
3.PECTUS d.o.o.,Mrdeže 7.,22205 Perković
412.123,00 kn bez PDV-a, odnosno 515.153,75 kn sa PDV-om
Zapisnikom o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, nakon sveukupnog pregleda, ocjene i usporedbi primljenih ponuda, Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda predložilo je načelniku Općine Kistanje da se kao najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom odabere ponuda ponuditelja PECTUS d.o.o.,Mrdeže 7,22205 Perković čija je cijena ponude je 412.123,00 kuna bez PDV-a , koja je za 34.237,00 kuna niža od druge najniže ponuđene cijene koju je ponudila tvrtka MARZES d.o.o.,Trogirska 3,22203 Rogoznica, čija cijena ponude je 446.360,00 kuna bez PDV-a ,odnosno 557.950,00 kuna sa PDV-om,
Nadalje je u postupku utvrđeno da tvrtka «PECTUS» d.o.o. ul.Mrdeže 7, 22205. Perković ima sposobnost za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika , opreme, financijskih pokazatelja i drugih referenci.
Načelnik Općine Kistanje prihvatio je prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja ponuda za javnu rasvjetu Zaključkom od 12.svibnja 2016.g. i uputio prijedlog odluke Općinskom vijeću Općine Kistanje na donošenje.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni Pozivom za dostavu ponuda i Dokumentacijom za nadmetanje, pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova , sukladno odredbi stavka 5. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine».broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15.).
Slijedom navedenoga,odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke, sukladno odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03-pročišćenitekst,82/04,178/04,
38/09,79/09,53/09,40/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14,36/15).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne pomoći.Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo upravno tijelo.Kada se tužbom zahtjeva naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu štete koja se potražuje.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k
Marko Sladaković