ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Na temelju čl.11.stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br.25/13, 85/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016.g., donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

1. Usvaja se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za ;
a) Odluku o Drugim izmjenama I dopunama proračuna Općine Kistanje za 2016.g.
KLASA:400-06/16-01/3, URBROJ:2182/16-01-16-4,
b) Drugim izmjenama I dopunama programa socijalnih I drugih potreba građana na području
Općine Kistanje za 2016.g., KLASA:021-05/16-01/4, URBROJ:2182/16-01-16-4,
c) Druge izmjene I dopune programa gradnje objekata I uređaja komunale infrastructure I
komunalnih vodnih građevina na području Općine Kistanje u 2016.g. KLASA:363-01/16-01/5, URBROJ:2182/16-01-16-4,
d) Program gradnje objekata u funkciji razvoja turizma na području Općine Kistanje u 2016.g.,
KLASA:334-01/16-01/3, URBROJ:2182/16-01-16-2,
e) Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju travanj-prosinac
2016.g., KLASA:402-07/16-01/2, URBROJ:2182/16-01-16-2
f) Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kistanje ,
KLASA:810-01/16-01/10, URBROJ:2182/16-01-16-2

2. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i na internetskoj
stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:021-05/16-01/12
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 17.kolovoza 2016.g.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković