ODLUKA O drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

Na temelju članka 7. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08., 136/12,15/15.), i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016.g., donosi

ODLUKA
O drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

1. Donose se Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g. KLASA:400- 06/16-01/3,URBROJ:2182/16-01-16-3, od 17.kolovoza 2016.g.,koje se prilažu ovoj odluci i čine sastavni dio ovog zapisnika.
2. Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g. stupaju na snagu prvi dan od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA:400-06/16-01/3
URBROJ:2182/16-01-16-4
Kistanje, 17.kolovoza 2016.g.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković