ODLUKA o planiranju i osiguranju financijskih sredstava u proračunu Općine Kistanje za održavanje, sanaciju i obnovu vjerskih objekata na području općine Kistanje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 21. sjednici održanoj dana 29.rujna 2016.g., donosi

ODLUKA
o planiranju i osiguranju financijskih sredstava u proračunu Općine Kistanje za održavanje, sanaciju i obnovu vjerskih objekata na području općine Kistanje


1. Općina Kistanje će u svom proračunu za 2016.godinu planirati i osigurati financijska sredstva za održavanje vjerskih objekata na području općine Kistanje.
2. Zadužuje se općinski načelnik da za trošenje financijskih sredstava iz prethodne točke prethodno zaključi odgovarajući sporazum odnosno ugovor sa svakom od vjerskih zajednica, po prethodnom njihovom pisanom zahtjevu s obrazloženjem.
3. Sporazumom odnosno ugovorom iz točke 2.ove Odluke specificirati vrstu i količinu radova za svaki postojeći građevinski objekt za koji se traže sredstva.
4. Ova odluka stupa na snagu prvog dana po objavi u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji».

KLASA:021-01/16-01/13
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 29.rujna 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković