ODLUKA o dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju

Na temelju članka 109., stavka 4., a u vezi sa člankom 201., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09, 15/10 i 04/13.) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 21.  sjednici održanoj  29.rujna 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom
o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.)

Članak 1.  
 
Donosi se Odluka o dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj  3/06. i 12/14.) radi usklađenja sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.).

Članak 2.    

Dopuna Prostornog plana uređenja općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Dopuna), izrađenom od  URBOS  d.o.o. Split, broj elaborata 681/16,  sadrži:
A  TEKSTUALNI DIO
I.    OBRAZLOŽENJE DOPUNE PROSTORNOG PLANA
II.    ODLUKA O DOPUNI PROSTORNOG PLANA (ODREDBE ZA PROVOĐENJE)
III.    PRILOZI
B  GRAFIČKI DIO
4. Građevinska područja – listovi: 4.2, 4.4, 4.8, 4.11, 4.12, 4.24, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.36, 4.37, 4.43, 4.44, 4.45, 4.49, 4.51, 4.53, 4.54, 4.62, 4.64, 4.66     

Članak 3.    

Donošenjem ove Dopune grafički prikazi navedeni u članku 2. ove Odluke zamjenjuju iste kartografske prikaze Prostornog plana uređenja općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj  3/06. i 12/14.).

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.    

Donošenjem Dopune dopunjuju se Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/6 i 12/14.), u daljnjem tekstu: Odredbe, i to:

U članku 4. stavku 2. riječi: „izgrađenog i neizgrađenog“, zamjenjuje  se riječima: „izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog“.

Članak 5. 
   
U članku 7., točke  stavku 1. iza riječi „izgrađene, dodaje se „zarez“ briše se slovo „i“ , a iza riječi „neizgrađene“ dodaje se „i neuređene“.
U  stavku 3. iza riječi „Neizgrađeno“, dodaje se: „i neuređeni“.
U stavku 4. u  riječi u zagradama „izgrađeni i neizgrađeni dio“ zamjenjuje se riječima: „izgrađeni, neizgrađen i neuređeni dio“.

Članak 6.
    
U članku 10. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a koje na kartografskim prikazima iz članka 2. ove Odluke u mj. 1:5000 nisu označene kao neuređene, ostvaruju svoje pravo (status uređenog) objedinjenjem s jednom ili više susjednih čestica od kojih barem jedna posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu ili korištenjem prava služnosti preko susjednih čestica zemljišta.“

Članak 7.    

U članku 18. stavku 1. u tablici, prvi red koji glasi: „Neizgrađeni dio naselja“ , mijenja se o glasi: „Neizgrađeni i neuređeni dio naselja“.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
    „Veličina građevne čestice i intenzitet izgrađenosti građevne čestice iz stavka 1. primjenjuje se kao smjernica kod izrade Urbanističkih planova uređenja.“

Članak 8.    

 Članak 87. se mijenja i glasi:
„1). Prostornim planom određena je obveza izrade urbanističkog plana uređenja za izdvojenu športsko rekreacijsku zonu Plančenik – Nožice (R1-R2), površine 8,5 ha u Đevrskama i proizvodno pretežito zanatsku zonu (I2) u Varivodama površine 4,3 ha.
2). Sukladno Zakonu odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja može se odrediti uži ili širi obuhvat tog dokumenta od obuhvata određenog dokumentom prostornog uređenja šireg područja te se može odrediti obuhvat provedbenog dokumenta prostornog uređenja i za područje za koje obuhvat nije određen dokumentom prostornog uređenja.
3). Unutar neuređenog dijela građevinskog područja ishođenje akta za građenje sukladno Zakonu, moguće je samo posredno na temelju urbanističkog plana uređenja.“

Članak 9.    

Elaborat Dopune izrađen je u šest (6) izvornika, koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća i potpisani po predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 10.    

Uvid u Dopune može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i na mrežnim stranicama Općine Kistanje www.kistanje.hr.

Članak 11.    

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Grafički dio, Obrazloženje dopune i Prilozi, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

KLASA:350-02/16-01/9
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje,  29.rujna 2016. godine
OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković