PRVE IZMJENE PROGRAMA gradnje i uređenje objekata u funkciji poticanja razvoja turizma, gospodarskog rasta i održivog razvoja područja općine Kistanje u 2016.g.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici od 23.prosinca  2016.g., donijelo je

 

PRVE IZMJENE PROGRAMA
 gradnje  i uređenje  objekata  u funkciji poticanja razvoja turizma, gospodarskog rasta i održivog razvoja područja općine Kistanje u 2016.g.

 

Članak 1.

članak 1. Programa gradnje i uređenja objekata u funkciji poticanja razvoja turizma,gospodarskog
rasta i održivog razvoja područja općine Kistanje u 2016.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 16/15) ,mijenja se i glasi :

Red.br.

NAZIV

PLANIRANO

I.IZMJENE

1.

Izgradnja i uređenje objekta Eko centra- pijace/seljačke pijace na kat.čest.zem.3999/2 k.o.Kistanje, u Kistanjama.

500.000,00

                 0,00

2.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje objekta Eko centra-pijace/seljačke pijace .

100.000,00

54.000,00

3.

Izgradnja /uređenje / protupožarnog puta (sa mogućnošću korištenja kao  biciklistička/pješačka  staza) na području općine Kistanje u zoni Nacionalnog parka "Krka".

16.960,00

50.000,00

 

Ukupno:

616.960,00

104.000,00

Izvori financiranja:


Naziv izvora financiranja

Planirano

I.Izmjene

Javna ustanova Nacionalni park «Krka»,Šibenik temeljem
Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade, načinu
Isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje  naknade
zbog zaštićenih prirodnih područja («NN» br.102/15).
Ukupno:616.960,00 kuna, od toga :
u 2016.g. 104.000,00 kuna i
u 2017.g.512.960,00 kuna /nastavak projekta iz t.1.,2.i 3.

 

616.960,00

104.000,00


Članak 2.

Prve izmjene Programa gradnje i uređenja objekata u funkciji poticanja razvoja turizma, gospodarskog rasta i održivog razvoja područja općine Kistanje u 2016.g. stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA:334-01/16-01/3
URBROJ:2182/16-01-16-3
Kistanje , 23.prosinca 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković