DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2016. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 23 .sjednici održanoj 23.prosinca  2016.g.,  donijelo je

DRUGE  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu  javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2016.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj  16/2015.), članak 2.mijenja se i glasi:

"Članak 2.

Za provođenje  ovog Programa, u Proračunu  Općine Kistanje  za 2016. godinu osigurat će se ukupno
48.000,00 kuna  i to za:


R.br.

Opis

Planirano

I.Izmjene

II.Izmjene

1.

Igraonice za djecu i mladež/Program predškole /Mala škola (Troškovi za rad nastavnice
/odgajateljice. Prijenos sredstava Osnovnoj školi "Kistanje" koja za potrebe ovog programa zapošljava stručnu osobu sa kojom sklapa poseban ugovor o radu.

NAPOMENA:
Nastava i druge aktivnosti provode se u učioni (nekadašnjoj općinskoj vijećnici) u općinskoj zgradi na adresi Ulica dr.Franje Tuđmana 101,
Kistanje (kod Poštanskog ureda). Pored prostora ,Općina Kistanje osigurala je klupe,stolice i drugu potrebnu didaktičku opremu, kao i redovno čišćenje  učione  i njeno održavanje ..

30.000,00

40.000,00

48.000,00

2.

Tekuće donacije u novcu O.Š.Kistanje

8.000,00

8.000,00

0,00

3.

Materijalni troškovi (radni listovi, bojanke ,materijali za modeliranje ,lopte itd.).

3.000,00

3.000,00

0,00

 

UKUPNO:

41.000,00

41.000,00

48.000,00


Članak 2.

Druge izmjene i dopune Programa  javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2016.godinu stupaju na snagu  prvog dana  nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji»,  a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

 

KLASA:21-05/16-01/5
URBROJ:2182/16-01-16-3
Kistanje, 23.prosinca  2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković