ODLUKA o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima ("Narodne novine", broj 19/98 i 50/12), te članka
32. Statuta Općine Kistanje("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10. i  4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 11 . sjednici  održanoj dana 05.ožujka 2015.g., donijelo je

ODLUKU
o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja

 

I . OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom  Odlukom (u nastavku teksta: Odluka) određuje se obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Kistanje , a posebice:
- uvjeti upravljanja grobljem,
- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje groblja i uklanjanje otpada,
- uvjete i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 2.

Groblje je komunalni objekt u vlasništvu Općine  Kistanje.
Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine.
U smislu ove Odluke:
- grobno mjesto je prostor za ukop umrlih osoba,
- prateće građevine su: mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i sl.,
- korisnici grobnih mjesta su osobe koje su dobile grobno mjesto na korištenje, odnosno njihovi  
nasljednici i treće osobe kojima korisnik ugovorom ustupi korištenje grobnog mjesta.

Članak 3.

Na području općine Kistanje groblja u vlasništvu Općine  Kistanje  su:
1.Mjesno groblje u Đevrskama, kod  Srpske pravoslavne crkve sv.Ilije
2.Mjesno groblje u Gošićima,
3.Mjesno groblje u Zečevu , u blizini željezničke pruge,
4.Mjesno groblje u Varivodama,
5.Mjesno groblje u Smrdeljima,
6.Novo groblje "Livadice" u mjestu Kistanje,
7.Mjesno groblje u zaseoku Bezbradice, kod Srpske pravoslavne crkve sv.Nikole,
8.Manastirsko groblje ,
9.Mjesno groblje u Ivoševcima, kod Srpske pravoslavne crkve sv.Jovana,
10.Mjesno groblje u Biovičinom Selu, kod Srpske pravoslavne crkve sv.Petra i Pavla,
11.Mjesno groblje u Nuniću ,kod Rimokatoličke crkve sv.Ante Padovanskog ,
12.Novo groblje u novom naselju "Kistanje 1" u mjestu Kistanje

Ukop mještana sela Krnjeuve , prezimena: Gnjidić  i  Pavić , obavlja se na pravoslavnom groblju kod
crkve sv. Joakima i Ane na Bribirskoj glavici (Grad  Skradin), a ukop mještana sela Kakanj obavlja se na pravoslavnom groblju kod crkve sv. Nikole  u Bratiškovcima (Grad Skradin), te  ukop mještana sela Parčići na pravoslavnom groblju kod crkve sv.Petke u Bijelini.

 

II UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 4.

Grobljima u vlasništvu Općine Kistanje  upravlja trgovačko društvo u vlasništvu Općine Kistanje: Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o. Kistanje (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Uprava groblja  obavlja poslove održavanja groblja, održava prostor i objekte za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, prijevoz pokojnika , obavlja pogrebne poslove, uključujući i ukop pokojnika.

Pogrebne poslove, uključujući i ukop pokojnika  može obavljati i  jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba na temelju ugovora o koncesiji, kada predstavničko tijelo to ocjeni opravdanim.

U sklopu obavljanja svoje djelatnosti koja se odnosi na održavanje groblja Uprava groblja općim aktima uređuje određene odnose, rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba te obavlja druge javne ovlasti, sve sukladno propisima i ovoj Odluci.

Članak 5.

Uprava groblja obavezna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta za potrebe redovnog ukopa umrlih osoba na području Općine Kistanje.

Članak 6.

Upravljanje grobljem razumijeva;
- dodjelu grobnih mjesta i
- održavanje, uređenje, rekonstrukciju i dogradnju groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima.

Upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje u njemu počivaju.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su brinuti se korisnici.

Članak 7.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba koji sadrži podatke o: grobovima, grobnicama, korisnicima grobova i grobnica, urne osobama koje imaju pravo ukopa, svim promjenama i uzroku smrti.

Sastavni dio grobnog očevidnika je Položajni plan grobnih mjesta i grobnica, kojeg mora voditi Uprava groblja.

Uprava groblja dužna je voditi registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca, te JMBG i /ili OIB umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE

Članak 8.

Grobno mjesto je određeni prostor groblja, utvrđen kao takav na Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica, a namijenjen ukopu jedne ili više umrlih osoba.
S obzirom na opremljenost i uređenost grobnog mjesta ono može biti:
1.) neopremljeni prostor – zemljano grobno mjesto,
2.) grobnica
3.) grobnica za ukop urni
4.) komunal i
5.) kosturnica
6.) niša za sanduke

Obiteljski grobovi  i grobnice služe za pokop više pokojnika, a u grob , odnosno grobnicu za pojedinačni pokop, pokapa se jedna umrla osoba.

Članak 9.

Parcela grobnog mjesta  i grobnice ima bruto i neto površinu.
Neto površina grobnog mjesta je parcela groba sa okvirom.
Neto dimenzija groba iznosi 80 x 200 cm koja predstavlja veličinu same ukopne jame.
Širina okvira iznosi najmanje 10 cm.
Neto dimenzija grobnice za urne je 50 x 50 cm.

Članak 10.

Bruto površina grobnog mjesta je neto površina grobnog mjesta uvećana za površinu pripadajućeg nogostupa.
Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120 – 280  x  280 – 280 cm.

Članak 11.

Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) koja se izgrađuje od nepropusnog betona u jednom stupcu iznosi najmanje 90 x 230 cm, u dva stupca najmanje 150 x 230 cm, a u tri stupca najmanje  220 x 230 cm.

Članak 12.

Bruto dimenzija grobnice iz članka 11. Povećava se za 15 – 30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.

Članak 13.

Grobno mjesto se označuje brojem koji se u pravilu postavlja na stražnjoj strani nadgrobnog spomenika.
Svako grobno mjesto, odnosno grob s poznatim korisnikom, mora imati prikladni nadgrobni znak.

Članak 14.

Grobna mjesta se dodjeljuju prema Položajnom planu grobnih mjesta ,redoslijedom prema brojevima grobnih mjesta označenim u Položajnom planu grobnih mjesta.

Članak 15.

Uprava groblja daje grobno mjesto (osim komunala i kosturnice) na korištenje na neodređeno vrijeme ,temeljem rješenja odnosno sklopljenog Ugovora .
Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje  naplaćuje se naknada., i to:

-do 4,00 m2 …………………..750,00 kuna
-do 8,00 m2………………....1.000,00 kuna
Članak 16.

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje, u pravilu, u času nastale potrebe za ukopom.
Grobno mjesto može se dodijeliti na korištenje i prije nastale potrebe za ukopom,odlukom  izvršnog čelnika  Općine Kistanje.
Grobno mjesto u slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka, neće se dodijeliti na korištenje osobi koja na groblju iz članka 3. ove Odluke, već koristi obiteljski grob ili grobnicu koji nisu popunjeni i u koje umrli ima pravo ukopa.

Članak 17.

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je grobno mjesto dodijeljeno na korištenje (korisnik grobnog mjesta i članovi obitelji).

Članovima obitelji korisnika grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i usvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji korisnika grobnog mjesta.

Korisnik grobnog mjesta može pismenom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.

Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koji se, u smislu ove Odluke, ne smatraju članovima obitelji korisnika groba, potrebna je suglasnost svih korisnika grobnog mjesta.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama. Ugovor o ustupanju korištenja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika i mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Članak 18.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu ukapati osobe koje su u času smrti korisnika grobnog mjesta bili članovi njegove obitelji.

Članak 19.

Komunal kao grobno mjesto ustupa se bez naknade na rok od 10 godina najduže, čime se osigurava kontinuirano obavljanje ove djelatnosti u slučaju da pokojnik ili njegova obitelj nemaju osobno ili obiteljsko grobno mjesto.

Grobna mjesta komunala ustupa Uprava groblja ugovorom o korištenju na određeno vrijeme.

Po isteku tog roka grobno se mjesto prekopava, a posmrtni ostaci umrle osobe se prenose u kosturnicu ili drugo grobno mjesto.

Članka 20.

Kosturnica je zajedničko grobno mjesto u koje se prenose posmrtni ostaci osoba, a iz razloga utvrđenih Zakonom i odredbama ove Odluke.

IV VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 21.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča,nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama.

U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu ili kosturnicu izgrađenu za tu namjenu.

V NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 22.

Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama,osiguravajući pri tome pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja kojeg odredi Uprava groblja.

VI ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 23.

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje ograđenog prostora zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i dr.

Održavanje groblja obavlja Uprava groblja.
Članak 24.

Groblje, te objekti na groblju (mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i dr.) moraju biti ograđeni i održavani na način da budu uredni i čisti, i da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Uprava groblja propisuje pravila o ponašanju na groblju.
Pravila o ponašanju na groblju moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu ispred svakog ulaza u groblje.

Članak 25.

Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema Planu uređenja groblja i rasporedu grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.

Pri izvođenju radova iz stavka 1. ovog članka, izvođači su dužni pridržavati se odredba o redu na groblju, a naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja;
- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i dr.) može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometa rad na groblju;
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvođač je dužan bez odlaganja  radilište  dovesti u prijašnje stanje;
- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putevi i staze koje odredi Uprava groblja;
- pri izvođenju radova izljevna mjesta na vodovodu moraju se poslije upotrebe zatvoriti, te se ne mogu upotrebljavati za pranje priručnog alata.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za podmirenje troškova koje će ista imati u svezi s npr. kolčenjem pravca za uređenje grobnog humka, odvoz iskopane zemlje i drugih otpadaka, uređenje puteva, utrošak vode i sl.

Uprava groblja zabranit će rad na određenom objektu onom izvođaču radova koji započne s radom bez prethodne prijave i davanja osiguranja za podmirenje troškova iz prethodnog stava.

Članak 26.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta.

Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik mora ishoditi suglasnost Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.

Članak 27.

Korisnik grobnog mjesta dužan je voditi brigu da ono stalno bude uredno i čisto,zelenilo njegovano i nadgrobni uređaji ispravni, vodeći pri tome računa da ne ošteti ili nagrdi susjedna grobna mjesta, a smeće i drugi otpadni materijal mora odlagati u namjenske posude.

Ako se grobno mjesto ne održava ili postoji opasnost od oštećenja izgrađene opreme i uređaja groba, Uprava groblja obavijestit će korisnika da je dužan izvršiti potrebne popravke.

Ukoliko, po pozivu Uprave groblja, korisnik ne izvrši potrebne popravke, iste će izvršiti Uprava groblja na trošak korisnika.

Članak 28.

Uprava groblja dužna  je na prikladnim mjestima na groblju osigurati pravilno odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i sl. te odvoz i uklanjanje istih najmanje jedanput mjesečno, a u ljetnim mjesecima dva puta tijekom mjeseca, ili po potrebi.

VII UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG
MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE

Članak 29.

Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme  naplaćuje se naknada. 

Članak 30.

Za korištenje grobnog mjesta  svi korisnici na svim grobljima u Općini Kistanje plaćaju  Upravi groblja godišnju naknadu- grobarinu .

Iznos godišnje naknade za održavanje  grobnog mjesta utvrđuje se kako slijedi:

-grobno mjesto do 4m2  ……………….…68,00 kuna
-grobno mjesto  preko  4 m2…………….120,00 kuna.

Naknada iz  ovog članka  uvećava se za porez na dodanu vrijednost.

Uprava groblja i korisnik grobnog mjesta/grobnice  sklapaju Ugovor o pravima i uvjetima korištenja grobnog mjesta.

Naknadu plaćaju korisnici, odnosno njihovi nasljednici u roku petnaest (15)  dana od dana sklapanja Ugovora odnosno od dana  izdavanja računa .

Za jednokratnu uplatu u roku od petnaest (15) dana od dana  sklapanja Ugovora , odnosno od dana ispostavljanja računa,odobrava se popust od 5% na cijene iz ovog članka.
Naknadu je moguće platiti i u 12 jednakih mjesečnih obroka, s time da svaki obrok dospijeva do petnaestog dana u tekućem mjesecu. Istekom roka obračunat će se zakonska  zatezna kamata i troškovi prisilne naplate.

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta uplaćuje se u korist žiro računa  Komunalnog poduzeća "Kistanje" d.o.o. Kistanje.

Naknada se obračunava jednom godišnje, do 30. rujna za tekuću godinu.

Članak 31.

Naknade za izvođenje radova na groblju:

  • uređenje zemljanog grobnog mjesta

(betonaža okvira, postavljanje spomenika i slično) …… 160,00 HRK

  • montaža spomenika na grobnicu……………….. 200,00 HRK
  • naknadno graviranje……….………...………… 80,00 HRK
  • sitni popravci i uređenja grobnog mjesta ………..80,00 HRK

Naknada iz ovog članka  uvećava se za porez na dodanu vrijednost.

Naknada za izvođenje radova uplaćuje se u korist žiro računa  Komunalnog poduzeća "Kistanje" d.o.o. Kistanje , po ispostavljenoj ponudi , a  prije početka radova.

Prije izvođenja radova na groblju  korisnik mora ishoditi suglasnost Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe radova na grobnom mjestu,sukladno članku 25. Ove odluke.

Članak 32.

Pri izvođenju radova kod izgradnje i uređenja grobova i drugih objekata na groblju,Uprava groblja će na trošak korisnika izvršiti potrebne radove na dovođenju prostora u prvobitno stanje, ukoliko Izvođač to ne učini sukladno članku 20. ove Odluke

Članak 33.

Uprava groblja će na trošak korisnika izvršiti potrebne popravke opreme grobnog mjesta u slučaju postojanja opasnosti po okolinu, te jednom godišnje urediti grobno mjesto u smislu održavanja urednosti i čistoće, ukoliko korisnik to ne učini sukladno članku  24. ove Odluke .

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Globom od 500,00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj:
1. korisnik grobnog mjesta, ako postupa protivno članku 27. ove Odluke,
2. osoba koja se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju (članak 24. Odluke),
3. pravna ili fizička osoba, ako postupa suprotno članku 25. i 26. ove Odluke.

Članak 35.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 21/2001.).

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:363-02/15-01/1
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 05.ožujka 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković