ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2014.godini

Na temelju čanka 26. Zakona o vodama (NN br. 153/09.) i članaka 3., 19., 22. i 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09,153/09,49/11,84/11, 90/11.,144/12, 94/13,153/13. I 14/14), Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11.sjednici od 05.ožujka 2015.g., donijelo je

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU
Programa gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina  u 2014.godini


Članak 1.

Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2014.g. Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2014.g. , planiran u visini od  1.255.592,00 kuna, a ostvaren je visini od  a ostvaren je u visini od 1.384.542,31 kuna, odnosno 110,28%.

  1. Gradnja objekata komunalne infrastrukture

 

Red.
broj

NAZIV DJELATNOSTI - INFRASTRUKTURE

Plan
u kunama

Izmjene
u kunama

Izvršenje

A.

Gradnja objekata komunalne infrastrukture

 

 

 

I.

Javne površine

 

 

 

1.

Projektna dokumentacija za ulicu Hrvatskih branitelja,Kistanje

50.000

15.000

14.250,00

2.

Projektna dokumentacija za kamp odmorište "Krka"

70.000

0,00

0,00

  4.

Projektna dokumentacija za Trg P.Preradovića i tržnicu,Kistanje

150.000

140.000

206.700,00

5.

Projektna dokumentacija za Trg. Sv.Nikole, Kistanje.

50.000

0,00

0,00

6.

Uređenje lokve Lalića – I.faza radova

65.000

0,00

0,00

 

UKUPNO:

385.000

155.000

220.950,00

II.

Nerazvrstane ceste

 

 

 

 

1.

Izvođenje radova na oborinskoj odvodnji i uređenje prometnica u novom naselju Kistanje 1-II.faza radova
( sufinanciranje)

 

400.000

 

653.534

 

671.829,55

2.

Izvođenje radova na izgradnji prometnica unutar novog naselja Kistanje 1.-II.faza,jugozapadno područje naselja, dio ulice marka Marulića.

0

447.058

491.762,76

 

UKUPNO:

400.000

1.100.592

1.163.592,31

B.

Komunalne vodne građevine

 

 

 

1.

Projektna dokumentacija za  vodovod od Ulice Nikole Tesle do Manastira «Krka»,Kistanje.

50.000

0,00

0,00

 

UKUPNO:

50.000

0,00

 

 

UKUPNO:

835.000

1.255.592,00

1.384.542,31

Prihodi sredstava za ostvarivanje ovog Programa ostvareni su  iz slijedećih izvora financiranja:

NAZIV

Plan

Izmjene

Izvršenje

Komunalni doprinos

50.000,00

50.000,00

13.192,54

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

400.000,00

808.000,00

838.000,00

Ministarstvo turizma

0

70.000,00

70.000,00

Proračun Općine Kistanje

385.000,00

327.592

463.349,77

UKUPNO:

835.000,00

1.255.592,00

1.384.542,31

Članak 4.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".


KLASA:021-01/15-01/4
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 05.ožujka 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković