ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13 i 14/14), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/06,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11.sjednici, od 05. ožujka  2015.godine, donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godini


Članak 1.


Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.. Utvrđuje se da je Program održavanja komunalne infrastrukture planiran u visini od 2.961.065 kuna , a ostvaren je u visini od 2.871.668,00 kuna, odnosno sa 96,90%.

Red.
broj

NAZIV DJELATNOSTI - INFRASTRUKTURE

U kunama

PLAN

IZMJENE

IZVRŠENJE

1.

Održavanje čistoće  u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
(Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o.,Kistanje)

350.000

465.000

455.946,00

2.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih zelenih površina

50.000

0,00

10.159,00

3.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta

200.000

0,00

0

4.

Čišćenje snijega  sa nerazvrstanih cesta

30.000

30.000

33.976,00

5.

Održavanje groblja

50.000

0,00

0

6.

Usluge održavanja javne rasvjete

120.000

150.000

125.462,00

7.

Električna energija- za javnu rasvjetu

400.000

530.000

477.370,00

8.

Hitne intervencije i ostale obveze (taložnik, precrpnica itd.)

30.000

45.000

45.562,00

 

UKUPNO:                                                                           

1.230.000

1.220.000

1.182.421,00

 

Ostala ulaganja

 

 

 

1.

Financiranje protupožarne djelatnosti –DVD"Sveti Juraj"

150.000

201.000

201.000,00

2.

Deratizacija i dezinsekcija

45.000

45.000

42.500,00

3.

Nadzor za provedbu deratizacije

5.000

5.000

4.280,00

4.

Veterinarske usluge

15.000

10.000

7.825,00

5.

Geodetsko katastarske usluge

100.000

120.000

119.203,00

6.

Održavanja odlagališta otpada "Macure"planiranje terena

60.000

33.000

32.562,00

7.

Projektno tehnička dokumentacija za nerazvrstane ceste Kistanje.

300.000

250.000

212.312,00

8.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2013.g.

5.000

16.375

16.375,00

9.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja-HGSS Šibenik

5.000

5.000

0

10.

Konzultantske usluge u vezi  zaštite i spašavanja,protupožarne zaštite i drugo

10.000

10.000

7.500,00

11.

Košare za smeće

10.000

0,00

0,00

12.

Kontejneri za smeće

60.000

64.440

64.440,00

13.

Komunalno vozilo-smećar

700.000

981.250

981.250,00

 

UKUPNO:                                                                          

1.455.000

956.065

1.689.247,00

 

SVEUKUPNO:

2.685.000

2.961.065

2.871.668,00

.
Prihodi za ostvarenje ovog Programa  ostvareni su iz slijedećih izvora:


NAZIV

Plan-u kunama

Izmjene
u kunama

Izvršenje

Prihodi od komunalne naknade

150.000

150.000,00

205.426,02

Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

130.000

30.000,00

27.120,88

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

760.000

1.031.250,00

785.000,00

Općina Kistanje

1.645.000

1.479.815,00

1.854.121,10

UKUPNO:

2.685.000

2.961.065,00

2.871.668,00

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/15-01/5
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 05.ožujka 2015.g..

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković