ODLUKA o prijenosu prava naplate grobne naknade KOMUNALNOM PODUZEĆU "KISTANJE" d.o.o. Kistanje

Na temelju članka 32 Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09.,15/10. i 4/13),Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11.sjednici, održanoj 05.ožujka 2015.g., donosi

O D L U K U
o prijenosu prava naplate grobne naknade
KOMUNALNOM PODUZEĆU „KISTANJE “d.o.o. Kistanje


Članak 1.

Komunalno poduzeće „Kistanje“ d.o.o. Kistanje, u sklopu svoje djelatnosti upravljanja grobljima, vršiti naplatu grobne naknade, vođenje Grobnih očevidnika i Registra umrlih osoba počevši od 01.travnja 2015.godine.

Članak 2.

Grobna naknada je prihod Komunalnog poduzeća „Kistanje“ d.o.o. Kistanje .

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 363-02/15-01/2
URBROJ: 2182/16-01-15-1
Kistanje , 05.ožujka 2015.g.
Predsjednik
Marko Sladaković