ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

Na temelju članka 10. stavak 1. i članka 16.st.2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i članka  32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.8/09, 15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na prijedlog načelnika Općine Kistanje , na 12.sjednici, održanoj 24.travnja 2015. godine , donijelo je 

 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

 

Članak 1.

U članku 2. stavka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.5/2014), u tablici, radno mjesto pod rednim brojem 4."Viši referent za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu" mijenja se i glasi:

Red.
br.

Potkategorija
radnog mjesta

Razina
radnog
mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifi
kacijski rang

Koeficijent

1

2

3

4

5

6

                REFERENT

4.

 

 

REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO I BLAGAJNU

11.

0,824

 

Članak 2.

Ostale odredbe  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 5/14) ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se  u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

KLASA: 021-01/15-01/15
URBROJ:  2182/16-01-15-1
Kistanje , 29.travnja 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik

Marko Sladaković