GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2014. GODINU

Na temelju članka 110.Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09. , 15/10,4/13.) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje na 12.sjednici od 24.travnja 2015. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KISTANJE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sadrži:

                                                                                              Plan        Ostvareno       Indeks
__________________________________________________________________________

PRIHODI POSLOVANJA                                                6.521.663      6.084.459          94%

RASHODI POSLOVANJA                                              6.096.415      6.630.397        109%

VIŠAK PRIHODA-PRENESENI                                                            712.292  
__________________________________________________________________________
RAZLIKA – VIŠAK PRIHODA                                                             166.354

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 166.354 kn rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2014. godine u Proračun Općine Kistanje za 2015. godinu.

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje za 2014. godinu stupa na osmog dana od dana objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 400-05/15-01/4
URBROJ: 2182/16-01-15-1
Kistanje,24.travnja 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
 Marko Sladaković