PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevinau 2016.godini

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16.sjednici od 14.prosinca 2015.g., donijelo je

PROGRAM
 gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
  u 2016.godini

 

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine kistanje za 2016.g. (u daljnjem tekstu:Program) utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme na području općine Kistanje za 2016.godinu , koje se financira iz:

  1. komunalnog doprinosa,
  2. dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
  3. prihoda iz godišnje naknade za uporabu cesta,
  4. sredstava koncesijskih naknada,
  5. dijela cijene komunalne usluge,
  6. Proračuna Općine Kistanje,
  7. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (državni proračun, sufinanciranjem od strane drugih javnih tijela, ministarstava, Fondova i sl.).

Program sadrži:

  1. opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme,
  2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Kistanje, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

Članak 2.

A) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

 

Redni broj

Naziv investicije

Opis

Procijenjena vrijednost u kunama

1.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,jugozapadno područje naselja-dpvršetak izgradnje ulica.

Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta.

 

600.000,00

2.

Izgradnja nogostupa u ulici Hrvatskih branitelja-dionica Državne ceste D59 kroz Kistanje.

Izvođenje zemljanih,betonskih I asfalterskih radova na  izgradnji nogostupa  cca 2 x 750 m na obje strane ulice .

 

500.000,00

3.

Modernizacija nerazvrstanih cesta na  širem području općine Kistanje

Sanacija i modernizacija (asfaltiranje) postojećih seoskih i drugih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje uključujući i uređenje dijela ograde(zida) lokve Lalića (I.faza).

 

276.000,00

4.

Izgradnja vodovoda  za manastir "Krka" Kistanje.

Glavni project izgradnje vodovoda Kistanje-Manastir "Krka".

50.000,00

5.

Sanacija i izgradnja vodovodne mreže -Reljići

Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža.

250.000,00

Ukupno:

1.676.000,00

Izvori financiranja:
1.Proračun Općine Kistanje…………………………………………………...100.000,00 kuna
2.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU……………………….…1.200.000,00 kuna
3.Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje…………………………...276.000,00 kuna
4.Vodovod i odvodnja d.o.o.Šibenik…………………………………………..100.000,00 kuna
Ukupno:……...1.676.000,00 kuna

 

B ) 3.Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

 

Redni broj

Naziv investicije

Opis

Procijenjena vrijednost u kunama

1.

Reciklažno dvorište

I.faza -čišćenje terena i drugo

400.000,00

2.

Reciklažno dvorište

Projektna dokumentacija

150.000,00

3.

Projektna dokumentacija za autokamp odmorište KRKA,Kistanje

Izrada idejnog projekta  i glavnog projekta.

50.000,00

Ukupno:

600.000,00

Izvori financiranja:
1.Općina Kistanje………………………………………………………………..180.000,00 kuna.
2.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost…………………………….420.000,00 kuna
Ukupno:      600.000,00 kuna

Članak 3.

Vrijednost pojedinih radova  ovog Programa utvrđena je na temelju procijenjenih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže ,ovisno o uvjetima ,rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor, izvođenje radova i ostale prateće troškove.


Članak 4.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno , u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o cestama i ostalom važećom zakonskom regulativom.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata i uređaja koji nisu predviđeni Programom , o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinskom vijeće općine Kistanje na prijedlog Općinskog načelnika.

 

Članak 5.

Općinski načelnik Općine Kistanje dužan je do kraja ožujka 2016.godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Kistanje izvješće o izvršenju ovog Proračuna za 2016.godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:363-01/15-01/7
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje ,14.prosinca 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković