PRAVILNIK o radu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kistanje (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09., 15/10. i 4/13.), a u duhu odredbe članka 26. i 27. Zakona o radu ("Narodne novine",broj 93/14), Općinski načelnik Općine Kistanje dana 31.ožujka  2015. godine donio je

 

PRAVILNIK
o radu

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju određena prava iz radnog odnosa službenika i namještenika (u nastavku: zaposlenika) zaposlenih u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje (u nastavku: upravi), a koja nisu uređena Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i to: zabrana diskriminacije i zaštita zaposlenika; zaštita života i zdravlja zaposlenika; zaštita privatnosti zaposlenika; obrazovanje,osposobljavanje i usavršavanje; radno vrijeme i raspored radnog vremena; odmori i dopusti; plaće,naknada plaće i drugi materijalni primici zaposlenika;naknada štete zaposlenika; zaštita prava zaposlenika; prestanak službe zaposlenika;informiranje; prelazne i završne odredbe.

 

Temeljna prava i obveze iz  službe
Članak 2.

            (1)Zaposlenik je dužan raditi  savjesno i marljivo obavljati poslove radnog mjesta na koje je raspoređen, usavršavati svoja znanja i radne vještine, štititi poslovni interes  Općine Kistanje i pridržavati se općih  i pojedinačnih akata  koja proizlaze iz organizacije posla i pravila struke, za što mu pripada pravo na plaću i ostvarenje drugih prava utvrđenih ovim Pravilnikom.
(2)Zaposlenik materijalno i kazneno odgovara za imovinu  Općine Kistanje koja mu je
povjerena i kojom se služi u svom radu.
(3)Zaposlenik je dužan pristojno i dolično se ponašati prema  strankama, prema nadređenim osobama, kao i izbjegavati svako ponašanje koje remeti red i rad rad ili poslovanje  Općine Kistanje , ili  koje nanosi štetu i šteti ugledu  Općini Kistanje.
(4)Zabranjeno je svako izazivanje svađe, nereda,tučnjave te drugo nedolično ponašanje na radnom mjestu i u prostoru zgrade općinske uprave , za vrijeme i izvan  radnog vremena  zaposlenika.
(5)Zaposlenik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke i isprave/dokumente koji se smatraju poslovnom tajnom. Pod poslovnom tajnom smatraju se svi podaci,isprave  i informacije  od posebnog interesa za Općinu Kistanje, čije  bi odavanje neovlaštenoj osobi  ugrožavalo poslovne interese Općine Kistanje ili bi moglo štetiti ugledu Općine Kistanje , odnosno   nanijeti  materijalnu ili nematerijalnu štetu Općini Kistanje.
(6)Sva postupanja  zaposlenika koja su suprotna odredbama ovog Pravilnika, odnosno drugim aktima Općine Kistanje , mogu imati za posljedicu poduzimanje odgovarajućih disciplinskih mjera protiv zaposlenika i prestanak službe, sukladno propisima.

Članak 3.

            Ustroj, organizacija rada ,struktura i broj zaposlenih kao i uvjete koje zaposlenici moraju ispunjavati za obavljanje poslova  određeni su odgovarajućim općim aktima Općine Kistanje.

 

 

Članak 4.

            (1)Na ustupanje zaposlenika, sadržaj sporazuma i pisanu suglasnost zaposlenika,  primjenjuju se  odredbe Zakona o radu, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima.
(2)Općina Kistanje dužna je zaposleniku osigurati  uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje zaposlenika , u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.
(3)Zaposlenik ima pravo  dobiti na uvid Pravilnik o radu i druge opće akte Općine Kistanje  koji obvezuju Općinu Kistanje , a koji se nalaze na adresi  sjedišta Općine Kistanje.

 

II. ZABRANA DISKRIMINACIJE I ZAŠTITA
    DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIKA

Postupak i mjere zabrane diskriminacije

Članak 5.

            (1)Zabranjena je izravna i neizravna diskriminacija na području rada i radnih uvjeta , uključujići kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju  teprekvalifikaciji, sukladno posebnim propisima.
(2)Posebno je zabranjeno stavljanje u neravnopravan položaj  osobe koja traži posao ili osobe koja radi u Općini Kistanje , na temelju rase ,boje kože,spola,bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi,jezika,vjere,političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja,društvenog položaja,članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu, te tjelesnih ili društvenih teškoća.
(3)Osoba koja smatra da je diskriminirana ima pravo podnijeti pritužbu općinskom načelniku zbog povrede zabrane diskriminacije, a općinski načelnik je dužan po toj pritužbi postupati kao po pritužbi zbog uznemiravanja.

Postupak i mjere zaštite dostojanstva zaposlenika

Članak 6.

            (1)Općina Kistanje dužna je zaštititi dostojanstvo zaposlenika za vrijeme obavljanja poslova od postupanja nadređenih suradnika i osoba s kojima zaposlenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova , ako  je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s posebnim zakonima.
(2)Općina Kistanje je dužna štititi dostojanstvo zaposlenika za vrijeme rada, osiguravajući takve uvjete rada u kojima  zaposlenici neće biti izloženi  uznemiranju, spolnom  uznemiravanju niti bilo kojem obliku diskriminacije, te će u tu svrhu poduzimati preventivne mjere.
(3)Postupci kojima se zaposlenika uznemiruje, smatraju se povredom obveza iz  službe ,odnosno radnog odnosa.

Članak 7.

            (1)Zaposlenik koji smatra da je uznemiravan ima pravo podnijeti pritužbu  za uznemiravanje i zaštitu dostojanstva pročelniku, koji rješava u prvom stupnju i u slučaju lakših povreda  službene dužnosti.
(2)Pročelnik je  dužan je odmah , a  najkasnije u roku osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja.
(3)U drugom stupnju za rješavanje lakših povreda  službene dužnosti nadležan je Službenički sud Šibensko-kninske županije.
(4) U drugom stupnju za vođenje postupka zbog teške povrede službene dužnosti, nadležan je Viši službenički sud za državne službenike.
(5)Ako se ne poduzme mjera za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere  koje su poduzete očito neprimjerene, zaposlenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku do osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom,odnosno službeničkim sudom.
(6)Ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će pročelnik ,odnosno općinski načelnik zaštititi dostojanstvo zaposlenika, zaposlenik  nije dužan dostaviti pritužbu pročelniku, odnosno općinskom načelniku i ima pravo prekinuti rad, pod uvjetom da je zaštitu zatražio pred nadležnim sudom i da je o tome obavijestio  pročelnika,odnosno općinskog načelnika u roku osam dana od dana prekida rada.
(7)Za vrijeme prekida rada iz stavka 4. i 5.  ovog  članka ,radnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu plaće koju bi ostvario da je radio.
(8)Ako je  pravomoćnom odlukom  nadležnog suda utvrđeno da nije povrijeđeno dostojanstvo zaposlenika, Općina Kistanje može zahtjevati povrat isplaćene naknade iz stavka 6.ovoga članka.
(9)Svi podaci utvrđeni u postupku zašite dostojanstva zaposlenika su tajni.
(10)Protivljenje zaposlenika postupku koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ne predstavlja povredu obveze iz službe  , niti smije biti razlog za  diskriminaciju.

Članak 8.

            (1)Pročelnik  zaključkom pokreće postupak ispitivanja i rješavanja pritužbe , dužan je saslušati  zaposlenika koji je podnio pritužbu, osobu na koju se pritužba odnosi , a ako je potrebno i  druge osobe  koje o predmetu  pritužbe imaju ili mogu imati saznanja , te izvesti i druge potrebne dokaze.
(2)Saslušanju zaposlenika  može  biti  nazočan njegov  branitelj (opunomoćenik odvjetnik ili sindikalni  povjerenik i sl.).
(3)O svim provedenim radnjama  voditi se zapisnik ili službena bilješka.
(4)Zapisnik se sastavlja prilikom saslušanja svjedoka, podnositelja pritužbe i osobe  za koju podnositelj tvrdi da ga je uznemiravala, te u slučaju njihova suočenja.
(5)Zapisnik potpisuju sve osobe koje su bile nazočne njegovu sastavljanju.
(6)U zapisniku će se posebno navesti da je zapisnik sastavljen u postupku koji se vodi po predmetu zaštite dostojanstva zaposlenika , te da su svi nazočni upozoreni na posljedice odavanja tajne.
(7)Službena bilješka će se ,po pravilu, sastaviti pri obavljanju očevida ili prikupljanja dokaza, a potpisuje je  pročelnik ,odnosno osoba  ovlaštena za vođenje postupka i zapisničar koji je bilješku sastavio.
(8)Nakon provedenog postupka  donijet će prješenje  kojim će se :
-utvrditi da  postoji uznemiravanje ili spolno uznemiravanje podnositelja pritužbe,
-utvrditi da ne postoji uznemiravanje ili spolno uznemiravanje podnositelja pritužbe.
(9)U  slučaju  da se utvrdi da  postoji uznemiravanje ili spolno uznemiravanje podnositelja pritužbe, u rješenju će se navesti sve činjenice koje dokazuju da je podnositelj pritužbe uznemiravan te će se osobi koja je podnositelja pritužbe  uznemiravala izreči mjera  zbog povrede obveze iz službe, odnosno rada, sukladno zakonu.
(10) U slučaju  da se utvrdi da ne postoji uznemiravanje ili spolno uznemiravanje podnositelja pritužbe, pritužba podnositelja zahtjeva će se odbiti.
(11)O lakim povredama službene dužnosti pročelnika upravnog odjela u prvom stupnju odlučuje općinski načelnik.

Članak 9.

            Pročelnik,odnosno općinski načelnik, odnosno ovlaštena osoba za vođenje postupka, kao i sve druge osobe koje su sudjelovale u postupku rješavanja pritužbe, dužni su kao tajnu čuvati sve podatke i isprave  koje su im na bilo koji način učinjene dostupnim tijekom ili u vezi  s postupkom rješavanja pritužbe te snose posljedice za suprotno ponašanje.

 

III.ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA ZAPOSLENIKA

Članak 10.

            (1)Zaposlenik je dužan  pristupiti zdravstvenim pregledima na koje bude upućen.
(2)Općina Kistanje dužna je omogućiti zaposleniku  obavljanje rada na siguran način  te mu omogućiti odgovarajuće osposobljavanje  za rad na siguran način.
(3)Općina Kistanje dužna je zaposleniku osigurati zaštitu zdravlja  i sigurnost  u svakom obliku povezanom s radom, a osobito održavanje prostorije,postrojenja,uređaja,
opreme, sredstava za rad,mjesta rada i pristup mjestu rada te ih prilagođavati promjeni okolnosti, primjeniti mjere  zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika, sprječavati opasnosti na radu i ososobljavati ih za rad na siguran način te provoditi propisane mjere  zaštite na radu.
(4)Zaposlenik je dužan pridržavati se propisa i akata Općine Kistanje koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti, kako vlastitog tako i zdravlja i sigurnosti drugih zaposlenika i osoba s kojima surađuje u procesu obavljanja službe,odnosno rada.
(5) U provođenju zaštite na radu i zaštite okoliša zaposlenik je osobito dužan:
-raditi pažljivo i na način na koji neće ugroziti vlastiti život i zdravlje ,niti život i zdravlje drugih zaposlenika, trećih osoba,te na propisani način  koristiti predmete i uređaje za rad i drugo;
-prihvatiti osposobljavanje i provjeru znanja, sposobnosti i zdravlja, radi ostvarenja rada na siguran način,te se pridržavati mjera zaštite na radu i uputa proizvođača sredstava za rad i stručnih osoba;
-upotrebljavati na ispravan način i brinuti o održavanju u ispravnom stanju osobnih zaštitnih sredstava i sredstava i uređaja  koje koristi u svom radu, te pravodobno upozoriti neposredno nadređenog na kvarove, nedostatke na uređajima, strojevima ,opremi ,zaštitnim sredstvima i dr., kao i na postupke drugih ili pojave koje mogu uništiti opremu, sredstva rada i dr. ili ugroziti  život i zdravlje ljudi;
-prilikom prijema u službu,odnosno zasnivanja radnog odnosa, upoznati pročelnika,odnosno općinskog načelnika s invaliditetom ili bolestima koje ima, a koje pri obavljanju posla mogu ugroziti život  i zdravlje samog radnika ili drugih osoba ili imovinu;
-upozoriti suradnike na moguće opasnosti po život i zdravlje ili okolinu, te na dužnost poštovanja propisa i uputa i naredbi u svrhu obavljanja rada na siguran način;
-pristati na provjeru  je li pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava;
-pridržavati se kućnog reda ,osobito u vezi sa zabranom pušenja, te propisima i mjerama zaštite od požara.

 

IV. ZAŠTITA PRIVATNOSTI ZAPOSLENIKA

Članak 11.

            (1)Radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa ,odnosno službe, zaposlenici su dužni Općini Kistanje dostaviti sve osobne podatke utvrđene propisima o vođenju evidencije o radnicima,odnosno službenicima i radnom vremenu, podatke potrebne  za obračun plaće i poreza  na dohodak i određivanje osobnih odbitaka, podatke o školovanju i određenim specijalističkim znanjima, podatke vezane za zaštitu  majčinstva i druge podatke potrebne radi ostvarivanja prava i obveza iz službe,odnosno radnog odnosa.
(2)O promjenama u podacima iz prethodnog stavka, zaposlenik je dužan pravodobno obavijestiti Općinu Kistanje, a u tom sam snosi štetne posljedice svog propusta.
(3)Općina Kistanje ne smije tražiti od zaposlenika podatke koji nisu u neposrednoj vezi s sa službom,odnosno radnim odnosom, i na takva zaposlenik ne mora odgovarati.

 

Članak 12.

            (1)Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  ovlašten je za prikupljanje,obrađivanje i dostavljanje  trećim osobama podatke o zaposlenicima .
(2)Osobni podaci zaposlenika  smiju se prikupljati, obrađivati ,koristiti i dostavljati trećim osobama samo na temelju zakona ili uz izričitu prethodnu suglasnost  zaposlenika, danu u pisanom obliku.

 

V. OBRAZOVANJE,OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

Obrazovanje,osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika

 

Članak 13.

            Općina Kistanje omogućava zaposlenicima obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje ,sukladno mogućnostima i potrebama rada, a zaposlenici su dužni za potrebe svog radnog mjesta sudjelovati u oblicima obrazovanja,osposobljavanja i usavršavanja na koja su upućeni na teret Općine Kistanje , a izvan toga se obrazuju ,osposobljavaju i usavršavaju u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama.

Članak 14.

            (1)Zaposlenik upučen na obrazovanje ima sljedeća prava:
-pravo natroškove obrazovanja;
-pravo na plaćeni dopust (odsustnost s rada uz naknadu plaće prema odredbama ovog Pravilnika);
-pravo na olakšice tijekom radnog vremena;
(2)Prava iz ovog članka pripadaju zaposleniku samo ako redovito izvršavaju svoje obveze.

 

Članak 15.

            (1)Zaposlenik upućen na obrazovanje dužan je, sukladno ugovoru o obrazovanju, redovito sudjelovati i u roku završiti obrazovanje, a nakon završetka obrazovanja raditi  u Općini Kistanje  najmanje onoliko vremena koliko je trajalo obrazovanje. U protivnom je dužan  Općini Kistanje naknaditi troškove obrazovanja.
(2)Zbog opravdanih razloga Općina Kistanje može  zaposlenika na njegov zahtjev osloboditi  obveze  iz prethodnog stavka, odnosno produljiti mu rok do kojeg je dužan završiti obrazovanje.

 

Osposobljavanje vježbenika
Članak 16.

            Osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale (vježbenici) ,osposobljavaju se za samostalan rad prema programu koji obuhvaća:
-upoznavanje s djelatnošću JLS i organizacijom Općine Kistanje;
-upoznavanje općih akata Općine Kistanje;
-upoznavanje mjera  sigurnosti na radu i zaštite od požara;
-upoznavanje s poslovima radnog mjesta  za koje se vježbenik osposobljava;
-polaganje državnog stručnog ispita.

 

VI. RADNO VRIJEME  I RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 17.

(1)Puno radno vrijeme zaposlenika  je  jednokratno i iznosi 40 sati tjedno, a raspoređeno je u pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.
(2)Vrijeme početka i završetka radnog vremena, vrijeme dnevnog odmora, kao i vrijeme prijema stranaka utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika.
(3) Napuštanje radnog  prostora  za vrijeme radnog vremena ,dopušteno je uz dozvolu  pročelnika .

Noćni rad
Članak 18.

            (1)Rad između 22 sati i 6 sati idućeg dana, smatra se noćnim radom.
(2)Ako  je rad organiziran u smjenama, mora se osigurati  izmjena  smjena tako da  zaposlenik radi noću uzastopce najviše tjedan dana.

Prekovremeni rad
Članak 19.

            (1)Na pisani zahtjev  pročelnika ,odnosno općinskog načelnika zaposlenik mora raditi  prekovremeno u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega posla i u svim drugim slučajevima prijeke potrebe , a posebno:
-radi zamjene  iznenadno odsutnog  zaposlenika  u procesu rada  kada je nužno da bi se završio neodložan posao, čije bi  odgađanje  nanijelo štetu Općini Kistanje;
-u svim drugim slučajevima određenim zakonom ili drugim propisima.
(2)Iznimno od stavka 1.ovog članka, ako je  prijeka potreba, prekovremeni rad se može naložiti zaposleniki usmeno , te u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad usmeno naložen zaposleniku isti  pisano potvrditi.
(3) Prekovremeni rad može trajati najdulje  50 sati tjedno.
(4)Prekovremeni rad pojedinog zaposlenika ne smije trajati dulje od 180 sati godišnje.

Članak 20.

            (1)Prekovremeni rad se ne može odrediti:
-zaposleniku kojem bi,prema mišljenju nadležnog liječnika, takav rad mogao pogoršati zdravstveno stanje;
-zaposleniku koji radi u skraćenom radnom vremenu, izjednačenim s punim radnim vremenom;
-zaposleniku koji radi polovicu radnog vremena iz zdravstvenih razloga;
-roditelj koji radi u skraćenom radnom vremenu zbog njege teže hendikepiranog djeteta;
(2)Samo u slučaju više sile ili uz pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na prekovremeni rad , preko vremeno mogu raditi:
-trudnica;
-majka s djetetom do njegove navršene  tri godine života;
-samohrani roditelji s djetetom do njegovih navršenih šest godina živiota;
-radnik koji radi u nepunom radnom vremenu.

Članak 21.

            (1)Rješenje o prekovremenom radu donosi pročelnik, a po dobivenoj suglasnosti općinskog načelnika.
(2)Prigovor protiv rješenja o prekovremenom radu ne odgađa izvršenje tog rješenja i zaposlenik  je dužan odraditi prekovremeni rad bez obzira na prigovor.

VII. ODMORI I DOPUSTI

Odmor (stanka)
Članak 22.

(1)Zaposlenik koji radi puno radno vrijeme svakog dana ima pravo na odmor (stanku) od 30 minuta.
(2) Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka, ubraja se u radno vrijeme i ne može biti utvrđeno u prva tri sata nakon početka radnog vremena, niti u zadnja dva sata prije završetka radnog vremena.
(3)Vrijeme korištenja odmora (stanke) određuje svojom odlukom općinski načelnik.

Dnevni odmor
Članak 23.

            Između dva uzastopna radna dana zaposlenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

Tjedni odmor
Članak 24.

(1)Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.
(2)Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
(3)Ako je prijeko potrebno da zaposlenik radi na dan tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna, ili naknadno prema odluci pročelnika.

Godišnji odmor
Članak 25.

(1)Zaposlenik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 4 (četiri) tjedna , odnosno 20 (dvadeset) radnih dana, što se uvećava do najviše 30 radnih dana ,ovisno o složenosti poslova radnog mjesta,radnom stažu,uvjetima rada,rezultatima rada, zdravstvenom stanju zaposlenika i drugim uvjetima u kojima zaposlenik radi i živi (obiteljske i osobne prilike).
(2)Blagdani i neradni dani određeni zakonom , razdoblja privremene nesposobnosti za rad koje utvrdi ovlašteni liječnik, dani plaćenog dopusta kao i subote i nedjelje, ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.
(3)U broj radnih dana koji se uračunavaju u godišnji odmor zaposlenika, u smislu članka 79. st.1. Zakona o radu ("Narodne novine",broj 93/14), računaju se oni dani koji su rasporedom radnog vremena određeni kao zaposlenikovi radni dani.

Članak 26.

            Zaposlenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada, određen prema odredbama propisanima člankom 77. i 78. Zakona o radu.

Članak 27.

            Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca ,uračunavajući i sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad.

Članak 28.

(1)Ništetan je sporazum ili izjava o odricanju od prava na godišnji odmor odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.
(2)Iznimno ,u slućaju prestanka  službe, odnosno ugovora o radu, Općina Kistanje je dužna radniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cjelosti, isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora, koja se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

Članak 29.

(1)Zaposlenik koji se prvi put zaposli ili ima prekid rada između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
(2)Privremena nesposobnost za rad, vršenje dužnosti u obrani ili drugi zakonom određeni slučaj opravdanog izostanka s posla, ne smatra se prekidom rada u smislu stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

Godišnji  odmor zaposleniku uvećava se:
1. Prema  složenosti poslova:
-dužnosnici i radna mjesta 1. klasifikacijskog ranga - 4 dana
-radna mjesta 5. , 6., 9.  i  8 . klasifikacijskog ranga- 3 dana
-radna mjesta  10.,11.,12. i 13. klasifikacijskog ranga - 2 dana

2. Prema dužini radnog staža:
- od 5 do 10 godina radnog staža- 2 dana
- od 10 do 15 godina radnog staža- 4 dana
- od 15 do 20 godina radnog staža - 6 dana
- od 20 do 25 godina radnog staža -8 dana
- preko 25 godina radnog staža -10 dana

Navršene godine radnog staža utvrđuju se na dan 31. prosinca kalendarske godine za koju zaposlenik koristi godišnji odmor.

3.Prema rezultatima  rada:
-1 dan prema prijedlogu  pročelnika, za službenike i namještenike,
-1 dan prema odluci općinskog načelnika, za pročelnika

4. Prema zdravstvenom stanju i posebnim osobnim ,obiteljskim i socijalnim uvjetima:
-roditelju- za svako dijete po - 1 dan
-samohranom roditelju,posvojitelju ili skrbniku  djeteta mlađeg od 10 godina starosti
- 3 dana
-roditelju djeteta s težim smetnjama u razvoju- 5 dana
-roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu
- 3 dana
-invalidu  rada i invalidu Domovinskog rata do 50% invalidnosti – 3 dana
-invalidu rada i invalidu Domovinskog rata s više od  50% invalidnosti- 4 dana
-dobrovoljnom davatelju krvi- za svako dobrovoljno davanje po 1 dan.

Dodatni dani godišnjeg odmora ,prema mjerilima iz ovog članka, zbrajaju se i
pribrajaju osnovici, sukladno članku 24. ovog Pravilnika , s tim da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više do 30 radnih dana za kalendarsku godinu.

Članak 31.

(1)Ukupno trajanje i vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje  planom korištenja godišnjeg odmora koji donosi  Općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela .
(2)Plan korištenja godišnjeg odmora donosi se najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, koji sadrži podatke na temelju kojih je utvrđeno ukupno trajanje godišnjeg odmora pojedinih zaposlenika, a dostavlja se zaposleniku najmanje 15 dana prije početka krorištenja godišnjeg odmora.
(3)Prilikom planiranja korištenja godišnjeg odmora pročelnik je dužan osigurati kontinuirano obavljanje svih poslova iz nadležnosti  upravnog odjela, a u mjeri u kojoj je to moguće uzeti u obzir želje djelatnika.
(4)Na osnovi plana korištenja godišnjeg odmora pročelnik upravnog odjela donosi za svakog zaposlenika rješenje kojim mu utvrđuje ukupno trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz ovog Pravilnika, te razdoblje korištenja godišnjeg odmora.
(5)Općinski načelnik donosi rješenje o korištenju godišnjeg odmora za pročelnika upravnog odjela .


Članak 32.

Protiv rješenja o utvrđivanju prava na godišnji odmor može se izjaviti žalba Općinskom načelniku  u roku od 15 dana od zaprimanja rješenja.

Članak 33.

(1)Zaposlenik može koristiti godišnji odmor u neprekinutom trajanju ili u dva dijela.
(2)Ako zaposlenik koristi godišnji odmor u dijelovima, tijekom kalendarske godine za koju je ostvario pravo mora iskoristiti najmanje 2 (dva) tjedna, odnosno 10 (deset) radnih dana u neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od 2 tjedna.
(3)Neiskorišteni dio godišnjeg odmora zaposlenik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine,ako mu je bilo omogućeno korištenje tog odmora.
(4)Godišnji odmor , odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni,roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust  radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, zaposlenik ima pravo  iskoristiti po povratku na rad najkasnije do 30.lipnja sljedeće kalendarske godine.
(5) Iznimno od stavka 4.ovoga članka, godišnji odmor  koji zaposlenik nije mogao iskoristiti zbog korištenja prava na rodiljni,roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust  radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, ili njegovo korištenje  Općina Kistanje nije omogućila do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, zaposlenik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.
(6)Zaposlenik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti pročelnika najmanje 3 (tri) dana prije korištenja.
(7)Zaposleniku se može odgoditi odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih poslova.
(8)Rješenje o odgodi odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka donosi pročelnik upravnog odjela.
(9)Zaposleniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.

Plaćeni dopust

Članak 34.

(1)Zaposlenik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće kao da je radio u trajanju do ukupno sedam (7) radnih dana godišnje , za važne osobne potrebe kako slijedi:
-za sklapanje braka i životnog partnerstva………………….…………3 radna dana
-za rođenje djeteta……………………………………………………..3 radna dana
-u slučaju teže bolesti ili smrti bračnog ili izvanbračnog druga,
životnog partnera, neformalnog životnog partnera, djeteta,
djeteta,roditelja, posvojitelja, pastorka ili posvojčeta………….……..4 radna dana
-u slučaju teže bolesti  ili smrti drugih krvnih srodnika u ravnoj
liniji i njihovih supružnika ili životnih partnera, braće i sestara,
djece bez roditelja koje  zlužbenik  uzdržava, očuha ili maćehe,
te osoba koju je zaposlenik po zakonu dužan uzdržavati…………….2 radna dana
-u slučaju elementarnih nepogoda (potresa,poplava) kada je
izravno uključen u otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda….4 radna dana
-za selidbu u mjestu prebivlišta………………………………………….1 radni dan
-za selidbu u drugo mjesto prebivališta………………………….…….2 radna dana
-za nastupanje u kulturnim priredbama,znanstvenim skupovima,
ili sportskim natjecanjima……………………………………………..1 radni dan
--dobrovoljnim davanjeteljima krvi…………………………………….1 radni dan

(2)Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za polaganje državnog stručnog ispita, prvi put, u trajanju od 10 (deset) radnih dana.
(3)Ako je zaposlenik upućen na školovanja, stručno osposobljavanje ili usavršavanje, za pripremanje i polaganje ispita ima pravo na plaćeni dopust do 15 (petnaest) radnih dana godišnje, te još 5 (pet) radnih dana za pripremanje i polaganje završnog ispita.
(4)Za vrijeme stručnog osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe, zaposleniku se može odobriti plaćeni dopust u trajanju do 5 (pet) radnih dana u kalendarskoj godini.

Članak 35.

            (1)Plaćeni dopust  uz naknadu plaće koristi se isključivo u vrijeme nastupanja, odnosno neposredno nakon događaja zbog kojeg  zaposlenik ima pravo na taj dopust, a ako je zaposlenik u to vrijeme odsustan s posla iz bilo kojih razloga, nema pravo na plaćeni dopust iz članka 33 ovog Pravilnika.
(2)Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za smrtni slučaj, neovisno o broju dana plaćenog dopusta koje je koristio tijekom iste godine po drugim osnovama.

Članak 36.

(1)Rješenje o pravu na plaćeni dopust  iz ovog Pravilnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na temelju pisanog , obrazloženog  i dokumentiranog zahtjeva zaposlenika.
(2)Rješenje o pravu na plaćeni dopust  pročelnika donosi općinski načelnik, uz dokumentirano obrazloženje.
(3) U slučaju hitnosti, zaposleniku će se dopustiti korištenje plaćenog dopusta iako nije podnio dokumentirani zahtjev, a zaposlenik je dužan naknadno, što je moguće prije , obrazložiti i dokumentirati svoz zahtjev u pisanom obliku.
(4)Vrijeme provedeno na plaćenom dopustu smatra se vremenom provedenom na radu.

Neplaćeni dopust
Članak 37.

            (1)Zaposleniku se može, na njegov zahtjev, odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) do 30 (trideset) radnih dana u tijeku kalendarske godine, za važne osobne potrebe, kao što su izgradnja ili adaptacija vlastitog stana ili kuće, njega bolesnog člana uže obitelji (propisanog Zakonom o radu), životnog partnera te neformalnog životnog partnera, stručno obrazovanje ili usavršavanje ili doškolovanje, te iz drugih opravdanih osobnih razloga.
(2) Za vrijeme neplaćenog dopusta zaposleniku miruju prava  i obveze iz  službe,
odnosno radnog odnosa  i u vezi s njim, ako zakonom nije drukčije određeno.
(3)Rješenje o neplaćenom dopustu donosi pročelnik  jedinstvenog upravnog odjela.
(4)Rješenje o neplaćenom dopustu pročelnika donosi općinski načelnik.

VIII. PLAĆE, NAKNADE PLAĆA I DRUGI MATERIJALNI PRIMICI
         ZAPOSLENIK

Plaće,naknade plaće i ostala primanja

Članak 38.

 • Zaposlenik ima pravo na bruto plaću za obavljeni rad koja se isplaćuje u novcu

,najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 • Plaća zaposlenika utvrđena je posebnim zakonom i posebnom odlukom.
 • Standardna mjerila za klasifikaciju radnih mjesta ,sukladno Zakonu o službenicima

i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi su:

 • Stručno znanje
 • Složenost poslova
 • Samostalnost u radu
 • Stupanj suradnje s drugim tijelima i komuninacije sa strankama
 • Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka
 • Standardna mjerila propisana  Zakonom o službenicima i namještenicima u

lokalnoj i područno(regionalnoj) samoupravi, razrađena su Uredbom  o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi  koju donosi Vlada Republike Hrvatske.
(5) Pojedinačno rješenje o visini plaće donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
(6)Za vrijeme opravdane spriječenosti za rad, zaposlenik ima pravo na naknadu plaće ,koja se isplaćuje zajedno s plaćom, odnosno umjesto nje, u rokovima isplate plaće.
(7)Zaposlenik ima pravo i na druga primanja utvrđena zakonom, ovim Pravilnikom, ugovorom o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto, kolektivnim ugovorom i drugim propisima.

Članak 39.

(1)Plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
(2)Koeficijenti složenosti radnog mjesta i osnovica za obračun plaća utvrđuju se sukladno zakonu , posebnim odlukama i propisima.

Članak 40.

Poslodavac je dužan zaposleniku dostaviti obračun plaće iz kojeg je razvidno kako je plaća obračunata, i to najkasnije petnaest dana od dana isplate.

Članak 41.

Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za dane blagdana i neradnih dana u visini pripadajućeg dijela njegove osnovne plaće.

Članak 42.

Poslodavac je dužan na zahtjev zaposlenika izvršiti obustavu iz plaće (kredit, uzdržavanje i slično).

Članak 43.

(1)Plaća zaposlenik  uvećava se:
- za prekovremeni rad…………………………………………………………50%
-za rad u dane blagdana i u neradne dane utvrđene zakonom………………..150%
-za rad  u dane tjednog odmora (subotom i nedjeljom).………………………35%
-za rad noću……………………………………………………………………40%
-za smjenski rad u drugoj smjeni ili rad s prekidom dužim od 1 sata…………10%
(2)Prekovremenim radom, kada je rad organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka, smatra se svaki sat rada duži od 8 sati dnevno.
(3)Umjesto uvećanja plaće iz stavka 1. ovog članka, zaposlenik može koristiti slobodni dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada, u dogovoru s pročelnikom odjela.

Članak 44.

            (1)Pravo na povećanje plaće prema članku 42. zaposlenik  ostvaruje samo za sate rada  u uvjetima zbog kojih ostvaruje dodatke na plaću.
(2)Ako zaposlenik ostvaruje pravo na dodatke na plaću  temeljem više kriterija iz članka 42.ovog Pravilnika ,dodaci na plaću se zbrajaju.

Stimulativni dio plaće
Članak 45.

            (1)Zaposleniku pripada pravo na dodatak za uspješnost na radu za natprosječne rezultate u radu , kao što su: zalaganje zaposlenika na radu,količina i kvaliteta obavljenog rada, odnos prema strankama i drugim zaposlenicima, postupanje sa sredstvima za rad , doprinos  zaposlenika racionalnosti i učinkovitosti poslovanja, unapređenju organizacije rada te kreativnosti u radu .
(2)Dodatak  za uspješnost na radu iznosi godišnje najviše tri  plaće zaposlenika.
(3)Dodatak iz stavka 1.ovog članka ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.
(4)Općinski načelnik  posebnim  pravilnikom  utvrđuje kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka za uspješnost na radu.
(5) Općinski načelnik određuje masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu,
sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.

Članak 46.

            Zaposleniku koji je sudjelovao u štrajku, plaća i dodaci na plaću mogu se umanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

Naknade plaće
Članak  47.

            Zaposleniku  pripada naknada na plaću kad iz opravdanih razloga, određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom, ne radi.

Članak 48.

            (1)Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće u visini njegove  prosječne plaće u prethodna tri mjeseca , za vrijeme dok ne radi zbog:
-godišnjeg odmora;
-obrazovanja,prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja za potrebe Općine Kistanje;
-plaćenog dopusta;
-za vrijeme zastoja u poslu za kojeg nije kriv zaposlenik, a do kojeg je došlo krivnjom Općine Kistanje.
(2)Naknada plaće za razdoblje izostanka s rada radi odlaska na vojnu vježbu, obavljanje javne funkcije i sl. isplaćuje se iz sredstava proračuna Općine Kistanje, a nakon isplate Općina Kistanje će zahtjevati povrat isplaćenih sredstava od tijela, ustanove ili organizacije koja je uputila poziv njenom zaposleniku.
(3)Umjesto uvećanja plaće iz stavka 1. ovog članka, zaposlenik može koristiti slobodni dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada, u dogovoru s pročelnikom odjela.
(4)U slučaju odsutnosti s rada zbog bolovanja  za prva  42 dana, odnosno 7 dana za invalida rada, zaposlenik ima pravo na naknadu plaće u visini od 90 % njegove plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem,uz obvezu obračunavanja  i plaćanja doprinosa iz plaće i na plaću,te poreza na dohodak i prireza.
(5)Za bolovanje uzrokovano profesionalnom bolešću ili povredom na radu, zaposleniku pripada naknada u 100 % iznosu plaće.
(6)Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad određuje se od osnovice utvrđene prema odredbama propisa o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

Naknada troškova

Naknada za službena putovanja
Članak 49.

(1)Zaposleniku upućenom na službeno putovanje u zemlji pripada dnevnica u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisima ukoliko je upučen na put u drugo mjesto koje je od sjedišta Općine Kistanje udaljeno najmanje 30 kilometara.
(2)Zaposleniku pripada pravo naknade  prijevoznih troškova i naknada troškova noćenja.
(3)U slučaju kada je službeniku odobreno korištenje privatnog automobila radi odlaska na službeni put, istom pripada naknada u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisima.
(4)Za vrijeme provedeno na službenom putovanju dulje od 8 sati o 12 sati zaposleniku pripada 1/2 dnevnice.
(5)Za vrijeme provedeno na službenom putovanju u trajanju od 12 do 24 sata, kao i svaka 24 sata, zaposleniku pripada puna dnevnica.
(6) Ako je zaposleniku osigurana odgovarajuća prehrana (tri obroka tijekom dana od kojih je barem jedan topli obrok), iznos dnevnice se umanjuje za 60%.
(7)Osigurani smještaj ne utječe na visinu dnevnice već na pravo naknade hotelskog računa za spavanje.
(8)Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo obračunavaju se sukladno Odluci o Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnica za službena putovanja u inozemstvo, isplaćuju se u kunama , a prema srednjem tečaju HNB na dan isplate.
(9) Službeno putovanje isključuje prekovremeni rad.
(10)Službeno putovanje prema jednom putnom nalogu može trajati najdulje 30 dana.

Naknada za prijevoz
Članak 50.

(1)Zaposleniku pripada pravo na naknadu prijevoznih troškova na posao i sa posla u visini cijene mjesečne  pokazne karte javnog prijevoznika uz uvjet da je prebivalište zaposlenika udaljeno od sjedišta uprave najmanje  tisuću metara .
(2)U slučaju da nije osiguran redovni javni prijevoz zaposlenik ima pravo na naknadu prijevoznih troškova  u visini cijene dnevne autobusne karte za sličnu relaciju u mjestu gdje  postoji  autobusni prijevoz .
(3) Ako nije organiziran međumjesni prijevoz , a zaposlenik  koristi  osobni automobil za dolazak na posao i povratak s posla , općinski načelnik odobrit će zaposleniku ,ukoliko je to povoljnije za Općinu Kistanje, isplatu naknade troškova  kako slijedi:
-u visini od 0,75 kuna po prijeđenom kilometru,ukoliko je mjesto stanovanja zaposlenika udaljeno do 100 km od mjesta  rada, 
-u visini od 0,65 kuna po prijeđenom kilometru,ukoliko je mjesto stanovanja zaposlenika udaljeno od mjesta  rada više od 100 km.
(4)Naknada troškova prijevoza iz ovoga članka neće se isplatiti zaposleniku  za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik  više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.
(5)Pravo na troškove prijevoza  iz ovog članka nema ni zaposlenik  koji za redoviti dolazak na posao i odlazak s posla može koristiti prijevoz organiziran od strane Općine Kistanje ili ima na raspolaganju službeno putničko vozilo u vlasništvu Općine Kistanje.
(6)Naknadu  troškova prijevoza iz ovog članka  zaposlenik ostvaruje predajom ispunjenog i potpisanog formulara na kojem evidentira stvarne  dolaske na posao osobnim automobilom i drugim prijevoznim sredstvom te prijeđene kilometre za dolazak na posao i povratak s posla u prošlom mjesecu, do 3. dana u mjesecu, osim u slučaju sprječenosti kada ga predaje naknadno.
(7)Formular/obrazac iz st.6.ovog članka dostavlja se knjigovodstvu/računovodstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje.

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

Članak 51.

 • Ako zaposlenik po nalogu općinskog načelnika svojim automobilom obavlja

poslove za potrebe Općine Kistanje, ima pravo na naknadu troškova  za korištenje  privatnog automobila  u službene svrhe u maksimalnom neoporezivom iznosu, sukladno propisima važećim u trenutku svake pojedine isplate.

 • Općinski načelnik će izdati nalog iz prethodnog stavka za svaki posao, odnosno za

svaki radni nalog,zasebno.

 Jednokratna naknada za godišnji odmor
Članak 52.

(1)Zaposlenik ima pravo na jednokratnu naknadu (regres) za godišnji odmor, koja se isplaćuje kao dio plaće ili kao jednokratna neoporeziva nagrada, sukladno propisu o porezu na dohodak .
(2)Jednokratno povećanje plaće sukladno ovom članku isplaćuje se u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem zaposlenik koristi godišnji odmor.
(3)Visinu naknade i način isplate određuje posebnom odlukom Općinski načelnik.

Jubilarna nagrada
Članak 53.

(1)Zaposlenik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekinuti rad u upravi Općine Kistanje i to za navršenih 10 godina radnog staža, 15 godina radnog staža, 20 godina radnog staža, 25 godina radnog staža, 30 godina radnog staža, 35 godina radnog staža i 40 godina radnog staža.
(2)Jubilarna nagrada isplaćuje se u visini neoporezivog iznosa utvrđenog propisom o porezu na dohodak,sukladno zakonu i drugim propisima.
(3)Jubilarna nagrada isplaćuje se  prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je zaposlenik  ostvario pravo na jubilarnu nagradu.

Darovi
Članak 54.

 • Zaposleniku , roditelju djeteta mlađeg od 15 godina starosti , koje je u tekućoj

godini u kojoj se isplaćuje dar navršilo 15 godina ,pripada pravo na dar u prigodi  dana sv.Nikole.
(2)Pravo na dar  za dijete ima i zaposlenik koji je skrbnik djeteta  do navršene 15 godina starosti.
(3) Pravo iz  ovog članka pripada roditelju odnosno skrbniku djeteta za djete rođeno zaključno s danom 6.prosinca tekuće godine, budući da  pravo na dar iz ovog članka  pripada  u prigodi dana Sv.Nikole.

Prigodna nagrada
Članak 55.

(1)Zaposlenik ima pravo na prigodnu nagradu jednom godišnje  za božićne i novogodišnje blagdane , u maksimalnom neoporezivom iznosu, najkasnije do 31.prosinca tekuće godine, sukladno propisima važećim u trenutku isplate nagrade.
(2)Pravo na nagradu iz prethodnog stavka imaju zaposlenici koji su u trenutku isplate u službi,radnom odnosu, u Općini Kistanje i koji su u kalendarskoj godini za koju se isplaćuje prigodna nagrada, efektivno radili najmanje šest mjeseci.
(3) Visina i isplata nagrade iz st.1.ovog članka određuje se posebnim propisom.

 Pomoć obitelji
Članak 56.

(1)Zaposlenik (odnosno njegova obitelj) povodom izvanrednih događaja ima pravo na potporu jednom godišnje i to:
- zbog invalidnosti zaposlenika (invalidnost utvrđena prema propisima o mirovinskom osiguranju i predočenju rješenja nadležnog tijela;
- u slučaju smrti zaposlenika (obitelj ostvaruje pravo na potporu);
- u slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika;
- zbog bolovanja zaposlenika dulje od 90 dana;
- potpora za novorođeno dijete ,prema posebnoj odluci;
- pokriće troškova liječenja,odnosno nabave medicinskih pomagala
odnosno lijekova koji su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste
po prvilima medicinske struke  za zaposlenika ,dijete ili supružnika,
a da troškovi nisu odobreni od strane HZZO-a .
(2)Potpora se isplaćuje u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisom o porezu na dohodak.

Otpremnina
Članak 57.

Kad zaposlenik odlazi u mirovinu ,Općina Kistanje će mu isplatiti otpremninu u
neto iznosu u visini od tri prosječne mjesečne plaće koje je ostvario u proteklih 12 mjeseci.

Vježbenici
Članak 58.

(1)Vježbenici imaju pravo na naknadu u visini od 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njihove stručne spreme.
(2)Vježbenik ima pravo i na troškove prijevoza na posao i s posla te dodatke na plaću.

 

IX.NAKNADA ŠTETE ZAPOSLENIKA

Odgovornost zaposlenika za štetu
Članak 59.

            (1)Zaposlenik koji je namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzročio materijalnu štetu Općini Kistanje, dužan je štetu naknaditi.
(2)Ako  štetu prouzroči više  zaposlenika, svaki je odgovoran za dio štete koji je prouzročio.
(3)Ako nije moguće utvrditi dio štete koju je pojedinačno prouzročio svaki zaposlenik pojedinačno, smatra se da su svi zaposlenici  podjednako odgovorni za štetu i štetu naknađuju u jednakim dijelovima..
(3)Zaposlenik koji je u službi ,odnosno na radu, ili u svezi sa sslužbom odnosno u vezi sa radom , namjerno ili zbog krajnje nepažnje prouzročio štetu  koju je trećoj osobi naknadila Općina Kistanje , dužan je Općini Kistanje naknaditi iznos isplaćen trećoj osobi.
(4)Odluku o odgovornosti zaposlenika, naknadi štete  i oslobođenju od plaćanja naknade štete donosi općinski načelnik.

Članak 60.

            (1)Naknada  štete određuje se u paušalnom iznosu od 500,00 kuna , ako je prouzročena:

 • Tučnjava dva ili više zaposlenika u vrijeme rada;
 • Neprimjereno rukovanje sredstvima rada;
 • Nemarno,nestručno obavljanje poslova i radnih zadataka odnosno obavljanje povjerenih poslova sa zakašnjenjem i mimo određenih rokova;
 • Korištenje sredstava rada s nepažnjom i oštećenje sredstava rada;
 • Neprimjereni odnos prema strankama i suradnicima;

(2)Ako je  šteta prouzročena štetnom radnjom znatno veća od utvrđenog iznosa
naknade,Općina Kistanje može zahtjevati naknadu  u visini stvarno utvrđene štete.

Članak 61.

 • Zaposlenik koji bude zatečen u službi ,odnosno za vrijeme rada za OpćinuKistanje,

pod utjecajem alkohola ili se smatra da je pod utjecajem alkohola, osim toga što je time počinio  povredu obveze iz radnog odnosa,odnosno službe, dužan je Općini Kistanje naknaditi štetu ,i to:
-ako odbije  testiranje na alkohol ………………….1.000,00 kuna;
-ako se utvrdi da je pod utjecajem alkohola …..…….500,00 kuna
(2)Zaposlenik može dati suglasnost  za uskratu iznosa naknade štete na plaći ili naknadi plaće.

Odgovornost  Općine Kistanje
Članak 62.

            (1)Ako zaposlenik pretrpi štetu od Općine Kistanje u vezi sa službom,odnosno u svezi sa radom, Općina Kistanje mu je dužna naknaditi štetu po općim pravilima obveznog prava.
(2)Pravo na naknadu štete  iz st.1.ovog članka , odnosi se i na štetu koju je Općina Kistanje uzrokovala  zaposleniku povredom njegovih prava iz službe, odnosnor radnog odnosa.

X.ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIKA

Donošenje odluka
Članak 63.

Sve odluke i rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti zaposlenika obvezno se dostavljaju zaposleniku u pisanom obliku s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku, sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

 

Dostava odluka/akata
Članak 64.

            (1)Pismena se ,u pravilu, dostavljaju zaposlenicima osobno neposrednim uručivanjem na radnom mjestu, a u slučaju odsutnosti zaposlenika s radnog mjesta  preporučeno, a ako se pismeno mora osobno uručiti zaposleniku , preporučeno s povratnicom preko izvršitelja poštanskih usluga ili preko javnog bilježnika na adresu prebivališta, a u slučaju da je zaposlenik  prijavio pročelniku upravnog odjela adresu boravišta ili drugu adresu za dostavu pošte, odluka će se dostaviti na tu adresu.
(2)Pismeno koje se mora osobno uručiti zaposleniku  koji je odsutan s radnog mjesta, smatrat će se dostavljenim ako je predano odraslom članu njegova domačinstva.
(3)Ako je zaposlenik, kojem se pismeno mora osobno uručiti , ne zatekne na adresi prebivališta, odnosno adresi koju je dao Općini Kistanje, izvršitelj poštanskih usluga ili javni bilježnik ostavit će pisanu obavijest o  roku u kojem se pismeno može podići.
(4)Ako se dostava ne može  obaviti ni na koji prethodno navedeni način ili zaposlenik po ostavljenoj pisanoj obavijesti o pismenu poštilju u ostavljenom roku ne preuzme ili ako odbije primiti pismeno, pismeno se stavlja na oglasnu ploču u sjedištu Općine Kistanje. Protekom roka od osam dana od dana kada je pismeno stavljeno na oglasnu ploču smatra se da je dostava izvršena.
(5)Ako zaposlenik odbije potpisati primitak pismena, osoba koja je dostavlja o tome će sastaviti zabilješku s naznakom datuma dostave ,razlozima odbijanja potpisivanja te možebitnim  svjedocima, s tim da se dostava smatra uredno izvršenom.
(6)Zaposlenik se ne može pozvati na neznanje o činjenicama /aktima objavljenim na netom opisani način.
(7)Ako zaposlenik ima opunomoćenika, dostava se obavlja  osobi koja je određena za opunomoćenika.
(8)U odnosu na ostala pitanja u svezi s dostavom pismena zaposleniku, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku.

XI. PRESTANAK SLUŽBE ZAPOSLENIKA

Članak 65.

 • Zaposleniku služba može prestati :sporazumom,otkazom,istekom roka na koji je

Primljen,po sili zakona i na  drugi način propisan zakonom.

 • O prestanku službe donosi se rješenje u roku od osam dana od nastupa okolnosti

koje su razlog za prestanak službe.

 • Žalba  protiv rješenja iz st.2.ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja u slučaju

kada je dan prestanka službe određen zakonom.

 • U odnosu na ostala pitanja u svezi  prestanka službe zaposlenika , primjenjuju se

odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

XII. INFORMIRANJE
Članak 66.

Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti dužna je na odgovarajući način zaposleniku osigurati informacije o odlukama iz nadležnosti poslodavca koje su bitne za njegovo ostvarivanje prava i obveza iz službe ,prestanka službe,o socijalnom položaju, o rezultatima rada, o ustrojstvenim promjenama koje utječu na njegov radnopravni položaj, o mjerama unapređenja rada i slično.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Odredbe ovog Pravilnika shodno se primjenjuju i na prava iz radnog odnosa općinskog načelnika i njegovih zamjenika ,koji svoju dužnost obnašaju profesionalno.

Članak 67.

Na sva pitanja od značaja za rad zaposlenika, a koja nisu uređena ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuje Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) smoupravi , Zakon o plaćama  u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  opći propisi o radu.

Članak 68.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji označavaju rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Članak 69.

            Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika  prestaje važiti pravilnik  o radu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 5/2011.).

Članak 70.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave  u"Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a objavit će se i na oglasnoj ploči Općine Kistanje i na www.kistanje.hr

KLASA:011-01/15-01/1
URBROJ:2182/16-02-15-1
Kistanje ,31.ožujka 2015.g.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić