Odluka o stavljanju na javni uvid izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Odluku možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

Obavještavaju se korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl. 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu da se produžuje rok za prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu troškova ogrjeva u Općini Kistanje do 31.10.2014.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva
(obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
2. Rješenje Centra za socijalnu skrb da korisnik prima zajamčenu minimalnu naknadu
(preslika)
Opširnije...

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom

Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22 305 Kistanje, OIB: 41783102203 dana 22.09.2014.g. poslala je na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama poziv na nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom s pripadajućom dokumentacijom i troškovnikom.

Poziv na nadmetanje s pripadajućom dokumentacijom i troškovnikom objavljen je dana 23.09.2014.g., broj objave 2014/S 002-0044434.
Opširnije...

OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

Pozivaju se svi korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu da se jave u Općinu Kistanje do 30.09.2014. kako bi ostvarili pravo na naknadu troškova ogrjeva.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva (obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
2. Rješenje Centra za socijalnu skrb da korisnik prima zajamčenu minimalnu naknadu (preslika)
3. Osobna iskaznica (preslika)
Opširnije...

8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 26.08.2014.. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Opširnije...

Zaključak

Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 08/09, l5/10, 14/13) načelnik Općine Kistanje donosi

ZAKLJUČAK

I.
Zaposlenicima u Općini Kistanje neće se isplaćivati regres za 2014.g. za korištenje godišnjeg
odmora iz članka 32.Pravilnika o radu Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.5/2011.g.),
Opširnije...

Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje -I

Obavijest možete pregledati OVDJE.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kistanje -I

Zaključak možete pregledati OVDJE.

Obavijest

OBAVIJEST
kandidatima o provedenom postupku za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (medicinska sestra -1 i gerontodomaćica-1 ) za provedbu projekta
IPA EU HR.1.3.03-0003 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici „(Faza 2)
„Kistanje inclusive community"

RANG LISTA KANDIDATA

1.Za prijem na radno mjesto: gerontodomaćica (m/ž)
(projektna linija:1.1.1.4. lokal project Geronto maid /Municipality Kistanje)
Opširnije...

Potkategorije