OGLAS o javnom prikupljanju ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kistanje na temelju ugovora za razdoblje od 2015. do 2019.godine

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/9, 79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14), članaka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 5/2015), načelnik Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o javnom prikupljanju ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Kistanje na temelju ugovora
za razdoblje od 2015. do 2019.godine


1.a) Naručitelj: Općina Kistanje
b) Sjedište: Kistanje, Trg sv.Nikole 5
c) Telefon: (022) 763-055, telefaks (022) 763-053
d) e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e) internetska stranica: www.kistanje.hr
f) MB: 2539535 OIB: 41783102203

2. Predmet Oglasa je- javno prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na cijelom području Općine Kistanje ( u 14 naselja).
3.Ugovor se sklapa na vrijeme od 4 godine, a opseg posla za svaku godinu trajanja ugovora određuje se Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture .

4.Oglas o javnom prikupljanju ponuda provodi se - sukladno Dokumentaciji za nadmetanje koja sadrži sve potrebne podatke , ponudbeni troškovnik za izradu ponude i sve obrasce izjava koje se traže od ponuditelja, a može se preuzeti putem elektronske pošte na www.kistanje.hr ili osobno u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje,Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, bez naknade, radnim danom od ponedjeljka do petka.

5. Podnositelj ponude može biti- pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti održavanja javne rasvjete .

6. Oblik i dostava ponude:
Ponuda mora biti u pisanom obliku , potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje ponuditelja, ovjerena pečatom, uvezana jamstvenikom sa svom dokumentacijom koja se traži oglasom i Dokumentacijom za nadmetanje. Ponuda se dostavlja neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj omotnici, uz naziv ponuditelja, s naznakom "Ponuda za održavanje javne rasvjete –ne otvaraj" na adresu : Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje,Povjerenstvu za javno prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete.

7.Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena - hrvatski jezik i latinično pismo.

8.Rok za podnošenje ponuda- 15 dana od dana objave oglasa ,odnosno 25.09. 2015.g. do 12:00 sati,bez obzira na način dostave .

9.Otvaranje ponuda-otvaranje ponuda je 25.09. 2015.g. u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje dokaza o punomoći.

10.Odluka o izboru najpovoljnije ponude –Odluku donosi Općinsko vijeće Općine Kistanje,na koju nezadovoljan ponuditelj nema pravo žalbe , ali može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

11.Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude- je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.Obavijest o izboru dostavit će se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

12.Kriterij za odabir najpovoljnije ponude - je najniža ponuđena cijena uz udovoljavanje svim uvjetima koji se traže ovim oglasom i Dokumentaciji za nadmetanje .

13.Rok važenja ponude-ne može biti kraći od 60 dana od dana objave oglasa.

14.Sadržaj ponude- mora biti u skladu sa Dokumentacijom za nadmetanje, ponuda mora sadržavati:
a)Podatak o ponuditelju (obrazac 1)
b)Ponuda (Obrazac 2)
c)Dokazi sposobnosti:
-Izvod iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za održavanje javne rasvjete(ne stariji od 6 mjeseci od dana objave oglasa),
-Podaci o bonitetu i solventnosti ponuditelja na obrascu BON-1 ( s prikazanim poslovanjem posljednje dvije financijske godine) i BON-2 (iz kojeg je razvodno da ponuditelj u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi računa),
-Potvrda Porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave nadmetanja, iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dugovanja s osnove javnih davanja,
–Izjava o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i kad se radi o pravnoj osobi i za gospodarski subjekt, ovjerenu kod javnog bilježnika, ne stariju od tri (3) mjeseca (Obrazac 3),
-Preslika Police osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama
c)Izjave i obrasci:
-Popis sklopljenih ugovora na održavanju javne rasvjete u zadnje tri godine (Obrazac 4),
-Potvrda o urednom ispunjenju ugovar (Obrazac 5) –najmanje dvije potvrde,
-Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje o podmirenim obvezama ponuditelja prema Općini Kistanje,
-Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz oglasa o javnom prikupljanju ponuda
(Obrazac 6) ,
-Izjava o spremnosti intervenirati na hitnim popravcima na javnoj rasvjeti (Obrazac 7),
-Izjava o stručnoj i kadrovskoj osposobljenosti-struktura zaposlenika (Obrazac 8),
-Izjava o tehničkoj sposobnosti ponuditelja-popis tehničkih sredstava (Obrazac 9),
-Izjava da će dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u slučaju odabira (Prilog br.10),
-Izjava da će ugraditi u javnu rasvjetu materijal bez tehničkih i drugih nedostataka(Obrazac 11)
-Izjava da protiv ponuditelja nije pokrenut stečajni postupak (Obrazac 12),
d)Troškovnik
e)Prijedlog Ugovora– ispunjeni obrazac ponude.

16.Sva dostavljena dokumentacija mora biti u originalu ili u presliku ovjerenom kod javnog bilježnika.

17. Ponude koje nisu pristigle u roku neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju.Ponude koje ne sadržavaju traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunim, te će ih povjerenstvo odbaciti bez analize.

18. Naručitelj ne snosi nikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju.

19. Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno poništiti oglas o javnom nadmetanju ,te ga ponoviti bez dodatnog obrazloženja.

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE:
Ponudbena dokumentacija za održavanje javne rasvjete
Općinski načelnik
Goran Reljić