OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 5. ožujka 2015.g. s početkom u 14:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :
Prihvaćanje Zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 18.12.2014.g.

AKTUALNI SAT

DNEVNI RED:

1. Donošenje zaključka o ostavci vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika
2. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
3. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja
4. Donošenje Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Kistanje
5. Donošenje odluke o raspoređivanju sredstava proračuna za financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća općine Kistanje izabranih na kandidacijskim listama grupe birača za 2015.g.
6. Donošenje Odluke o prijevozu pokojnika
7. Donošenje odluke o komunalnim djelatnostima Općine Kistanje
8. Donošenje Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojeno prikupljanje papira,metala,stakla,plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području općine Kistanje
9. Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2014.g.
10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Kistanje u 2015.g.
11. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
12. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014.g.
13. Izvještaj o izvršenju Programa socijalnih potreba građana za 2014.g.
14. Izvještaj o izvršenju Programa kulture za 2014.g.
15. Izvještaj o izvršenju Programa sportskih aktivnosti za 2014.g.

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković,v.r.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1.ANALIZA stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje u 2014.god.
2.ODLUKA o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Kistanje za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje od 01.siječnja 2015.g. do 31. prosinca 2015.godine
3. ODLUKA o prijenosu prava naplate grobne naknade KOMUNALNOM PODUZEĆU „KISTANJE “d.o.o. Kistanje
4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2014.godinu
5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2014.godinu
6. IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2014.godini
7. ODLUKA o komunalnim djelatnostima
8. ODLUKA o naĉinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja
9. ODLUKA o prijevozu pokojnika
10. ZAKLJUČAK o prestanku mandata/ početak obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika
11. ODLUKA o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Kistanje
12. IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godini
13. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa socijalnih potreba graĊana na podruĉju Općine Kistanje za 2014.godinu
14. ODLUKA o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Kistanje
15. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanjana području Općine Kistanje u 2015. godini