Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom

Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22 305 Kistanje, OIB: 41783102203 dana 22.09.2014.g. poslala je na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama poziv na nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom s pripadajućom dokumentacijom i troškovnikom.

Poziv na nadmetanje s pripadajućom dokumentacijom i troškovnikom objavljen je dana 23.09.2014.g., broj objave 2014/S 002-0044434.
Rok za dostavu dokumentacije je od 23.09.2014.g. do 15.10.2014.g. u 12:00 sati. Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na internetskim stranicama Općine Kistanje na adresi: www.kistanje.hr i na internetskim stranicama Narodnih novina na web adresi: https://eojn.nn.hr

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom

TROŠKOVNIK Elementi za izračun cijene godišnje potrošnje električne energije