JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kistanje-I.

Na temelju članka 86. St.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),članka 62. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10.,4/13) i Zaključka Načelnika Općine Kistanje KLASA:350-05/13-01/5, URBROJ:2182/16-02/1-13-1, od 07.listopada 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kistanje-I.


1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kistanje – I. trajat će od 17.listopada do 31.listopada 2013.g.
2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Kistanje - I, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Općine Kistanje, na adresi : Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje.
3. Javno izlaganje radi obrazloženja održati će se 24.listopada 2013. godine u 10,00 sati, u prostorijama Općine Kistanje , na adresi :Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje.
4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kistanje-I., primaju se do 01.studenog 2013. godine.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
  • Upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju koje će se održati 24.listopada 2013.godine ,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku dostavom putem pošte na adresu: Općina Kistanje, Jedinstveni upravni odjel,Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje , najkasnije do 01.studenog 2013.g.
6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili su nečitko napisani i nisu potpisani imenom i prezimenom, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet izrade Izmjene i dopune PPUO Kistanje-i., neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Pročelnik
Marijan Poturović