OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

Na temelju članka 19. i sa člankom 29.st.3.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11), a u vezi Zaključka načelnika Općine Kistanje o provedbi programa javnih radova na području općine Kistanje u 2013.g., od 04.ožujka 2013.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

1.Predmet Oglasa je prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju do šest mjeseca za provedbu programa «Čišćenje ,održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta , protupožarnih puteva, javnih površina i sportskih objekata na području općine Kistanje.
2.Broj radnika koji se prima: osam (8) M/Ž
3.Naziv radnog mjesta: komunalni radnik-čistač
4.Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:
-Uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu programa javnih radova kojima se plaća radnika osigurava u 100% iznosu na teret HZZ-a
5.Razina obrazovanja:
Osnovna škola,niži razredi;Završena osnovna škola;Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
5.Radno vrijeme: Rad sa punim radnim vremenom
6.Prijevoz:Moguća djelomična naknada za prijevoz
7.Radno iskustvo:Radno iskustvo nije nužno
8.Uz prijavu priložiti: domovnicu,dokaz o stručnoj spremi,životopis
9. Prijave na oglas podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na adresu:

Općina Kistanje
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu oglasa
Trg sv.Nikole 5
22305 Kistanje
sa naznakom „za oglas-ne otvaraj"

PRIJAVE SE PODNOSE OD 07.03.2013.g. do 14.03.2013.g.
7.Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
8.Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju o čemu će kandidati naknadno biti obaviješteni.
9.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
10.Sve informacije na telefon : (022) 763 055 .
Pročelnik
Marijan Poturović,prof.