NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 6.Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („narodne novine" br.125/11) i članka 3.st.1.t.6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 9/2012.), načelnik Općine Kistanje, raspisuje

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

1. Predmet natječaja i adresa objekta: Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje, na objektu „ex Osnovna škola Varivode", kat.čest.531/25 k.o.Smrdelje na adresi Varivode bb, 22305 Kistanje, koji objekt je direktno povezana na prometnicu koja prolazi kroz mjesto Varivode, između Đevrsaka i Smrdelja.

2. Površina poslovnog prostora:
Ukupna neto građevinska površina poslovnog prostora je 475,69 m2 , od toga se 408,38 m2 može odmah koristiti,a 58,87 m2 je u ruševnom stanju.

3. Opremljenost poslovnog prostora:
Poslovni prostor se sastoji od više zasebnih poslovnih prostorija, ima vlastiti priključak struje,vode,sanitarni čvor,priključak na mjesnu telefonsku mrežu, parkirni prostor,skladišni prostor,prostor za rad administracije i drugo. Prostor je bio prenamijenjen kao pogon  za proizvodnju ulja,badema i maslina te za skladištenje i pakiranje eko proizvoda.

4. Legalitet građevine:
Dio građevine izgrađen je prije 15.02.1968,g,a dio kasnije nadograđivan. U tijeku je postupak legalizacije dograđenog dijela.

5. Namjena prostora:
Prostor se daje u zakup za preradu voća,povrća i ljekovitog bilja. Zakupljeni poslovni prostor zakupac uređuje i dovodi u stanje funkcionalne sposobnosti za obavljanje dozvoljene djelatnosti na svoj teret,bez prava na naknadu troškova od zakupodavca, uz prethodnu suglasnost Općine Kistanje .

6. Početna mjesečna zakupnina:
Početna ukupna mjesečna zakupnina je 753,00kuna (PDV je uključen).Zakup dvorišta se ne plaća. U zakupninu nisu uračunati režijski troškovi:voda,struja, komunalne usluge,komunalna naknada itd.

7. Trajanje zakupa :

• Trajanje zakupa 5 godina.
• Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
• Protekom ugovorenog roka, ako zakupac u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ostvaruje pravo na sklapanje novog ugovora o zakupu (produženje ugovora o zakupu )bez javnog natječaja. U posjed objekta zakupac stupa danom potpisa ugovora o zakupu.

8. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja:
Najpovoljnija ponuda je ponuda onog ponuđača koji zaposliti najmanje 2 radnika iz lokalne zajednice na neodređeno vrijeme , u roku 60 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu, te koja ponuda,pored ispunjavanja drugih uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
Napomena:
Na temelju članka 6. st.8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN" 125/11) prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

9. Pravo na sudjelovanje - na podnošenje ponude:
Pravo na sudjelovanje na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe, osobe hrvatski državljani, odnosno pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj , koje imaju podmirene obveze prema Općini Kistanje .

10. Ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe: ime i prezime, prebivalište, dokaz o državljanstvu, OIB,
za obrtnike: obrtnicu,potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga obrta ne stariju od 7 dana, OIB,
za pravne osobe: naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi za zastupanje i rješenje o upisu u sudski registar, potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga tvrtke ne stariju od 7 dana, OIB, /svi s dokazom -odobrenjem, rješenjem, upisom- da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora.
Dokaz o uplaćenom garantnom pologu,(kopija virmana, e-izlist, uplatnica i sl.) .Garantni polog se uplaćuje u visini tri iznosa početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor na žiro-račun Općine Kistanje 2330003-1818400007, poziv na broj 22-7811-OIB ili 21-7811-OIB, sa naznakom »garantni polog- natječaj za zakup»; izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili u slučaju kad nije u mogućnosti zaključiti ugovor o zakupu zbog ne dostavljanja instrumenata osiguranja propisanih natječajem; po zaključenju ugovora o zakupu garantni polog se uračunava u zakupninu.
Broj računa i naziv banke za slučaj povrata garantnog pologa natjecatelju koji ne uspije na natječaju vrača se polog na žiro račun koji je dostavio ponuđaču.
Dokaz o podmirenju svih obveza po bilo kojoj osnovi prema Općini Kistanje (potvrda Porezne uprave i potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje). Neće se razmatrati ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Općini Kistanje, ni ponude ponuđača koji u vlasništvu imaju
druge tvrtke i (ili) obrte koji imaju dugovanja prema Općini Kistanje.
Izjavu ponuđača da je upoznat sa sadašnjim stanjem i opremljenošću objekata koji se daje u zakup.
Izjavu ponuđača da preuzima objekt (poslovne prostore) u viđenom stanju , da će ih urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku .
Izjavu ponuđača da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu pružiti Općini Kistanje jedan od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja:
- plaćanje iznosa 3 (tri) mjesečne zakupnine unaprijed dok ugovor o zakupu traje,
- bjanko zadužnicu na 5.000,00 kuna.

11. Ugovor o zakupu:
Ugovor o zakupu , sukladno odredbi članka 4.stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine",broj 125/2011), mora biti i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku,na trošak zakupoprimca, kojom stranke suglasno utvrđuju da
Zakupodavac radi naplate dužne zakupnine izvrši neposrednu prisilnu ovrhu na cjelokupnoj imovini Zakupoprimca radi naplate dužne zakupnine , odnosno pokrenuti ovršni postupak radi raskida ugovora i predaje objekata i dvorišta (poslovnih prostora) Zakupodavcu.

12. Načelnik Općine Kistanje zadržava pravo da poništi natječaj
i da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljniju ponudu, bez posebnog obrazloženja natjecateljima.

13. Pisane ponude na Natječaj sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se
u zapečaćenoj omotnici poštom ili na urudžbeni zapisnik na adresu : Općina Kistanje –Komisija za provedbu natječaja za dodjelu objekta , Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje, sa naznakom «Ne otvarati, ponuda
za natječaj za zakup poslovnog prostora ex.Osnovna škola Varivode"...».

14. Rok za podnošenje pisanih ponuda
je 10 dana od dana objave natječaja u novinama i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

15. Otvaranje pristiglih ponuda
biti će najkasnije 5 dana po isteku roka za dostavu ponuda. Obavijest o otvaranju ponuda bit će na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr najkasnije dva dana prije otvaranja ponuda.O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke načelnika Općine Kistanje o najpovoljnijoj ponudi.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

16. Poslovni prostor se može razgledati
svakim radnim danom u uredovno vrijeme za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu.

17. Sve ostale informacije mogu se dobiti
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje na telefon: (022)763055 ili putem telefaksa: (022)763053.
Općinski načelnik

Goran Reljić