ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2019.g.

Na temelju članka 3.stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14,96/16,70/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11.sjednici od 31.siječnja 2019.g., donosi

O D L U KU 
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2019.g.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2019. godinu koja se osiguravaju u Proračunu  Općine Kistanje  za 2019. godinu.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom  vijeću Općine Kistanje i član  Općinskog vijeća Općine Kistanje izabran s liste grupe birača .

Članak 3.

Proračunom Općine Kistanje za 2019.godinu osigurano je 50.000,00 kuna za rad  političkih stranaka  i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Kistanje utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću Općine Kistanje, odnosno svakom izabranom članu s liste grupe birača pripada jednak iznos.
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, utvrđuje se uvećana naknada u visini od 10% u odnosu na naknadu vijećnika.

Članak 5.


Svakom vijećniku pripada 313,28 kuna mjesečno, a svakom vijećniku podzastupljenog spola pripada mjesečno 344,61 kuna.

Članak 6.


Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje nakon provedenih lokalnih izbora i konstituiranja Općinskog vijeća Općine Kistanje.

Članak 7.


Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno ovoj odluci  ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog  vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti financijska sredstva propisana ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Općinskom vijeću.

 

Članak 8.

Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Kistanje izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje  raspoređuju se sredstva u Proračunu Općine Kistanje za 2019.godinu na način utvrđen u članku 3. i 5.ove Odluke u iznosima kako slijedi:


Red.

Politička stranka

Broj vijećnika/ca

Tromjesečni iznos

Ukupno tromjesečno

Ukupno za razdoblje
I-XII/2019.g.

Broj

žene

muški

žene

muški

1

SDSS

3

6

3.101,50

5.639,00

8.740,50

34.962,00

2

HDZ

0

3

0

2.819,50

2.819,50

11.278,00

3

Lista grupe birača

0

1

0

940,00

940,00

3.760,00

UKUPNO:

3.101,50

9.398,50

12.500,00

50.000,00

 

Članak 9.

Sredstva  iz ove Odluke  doznačuju se na žiro račun  političke stranke-ogranka političke stranke otvoren za njezino redovito financiranje djelatnosti, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća Općine Kistanje izabranog s liste grupe birača otvoren za njegovo redovito financiranje , tromjesečno u jednakim iznosima, o čemu političke stranke odnosno izabrani član Općinskog vijeća Općine Kistanje s liste grupe birača  pismeno obavještava  Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje .

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave  u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije",a primjenjivat će se u 2019.g.


KLASA:402-08/19-01/1
URBROJ:2182/16-01-19-2
Kistanje,31.siječnja 2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković