PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2019.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu ("Narodne novine",broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.,85/15 i 19/16), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09. ,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  09.sjednici, od 04.prosinca 2018.godine, donosi

 

PROGRAM
javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2019.godinu

 

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Općine Kistanje  za 2019. godinu (u daljnjem tekstu:  Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Kistanje.

Sukladno članku 76.stavku 2. Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), predlagatelj programa javnih potreba u sportu je Zajednica sportskih udruga.
Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Općini Kistanje.

Članak 2.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Kistanje su Zakonom o sportu utvrđeni programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti i to:
-poticanje i promicanje sporta,
-provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,
-djelovanje sportskih udruga u Općini Kistanje , odnosno Zajednice  sportskih udruga Općine Kistanje,
-sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
-sportsko – rekreacijske aktivnosti građana, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih
objekata ,odnosno igrališta  na području općine,
-obavljanje i drugih poslova i zadataka određenih zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i   
Statutom Zajednice sportskih udruga Općine Kistanje.

Članak 3.

Ciljevi Programa koji će se financirati sredstvima Proračuna Općine Kistanje  za 2019. godinu su:
-ulaganje u razvoj mladih sportaša radi stvaranja široke osnove, kao  uvjeta daljnjega napretka,
-poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito   djece i mladeži,
-briga od  o sportskim objektima.

Članak 4.
Za ostvarenje postavljenih programskih ciljeva bitna je:
1. potpora sportskoj mladeži – perspektivnim sportašima,
2. potpora kvalitetnim sportskim klubovima i pojedincima,
3. promidžba sporta u cjelini, što doprinosi uključivanju što većeg broja građana u sportske aktivnosti.

Članak 5.

U Proračunu Općine Kistanje  za 2019. godinu osiguravaju se sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu Općine Kistanje  u 2019. godini. Sredstva za provedbu ovog Programa namjenjuju se Zajednici sportskih udruga i to za rad i funkcioniranje Zajednice i za programe klubova koji djeluju unutar Zajednice.

Članak 6.

Za realizaciju ovog Programa Općina Kistanje  će sa Zajednicom sportskih udruga Općine Kistanje, odnosno Zajednice sportskih udruga sa kojom surađuju sportski klubovi s područja općine i Općina Kistanje , zaključiti poseban ugovor kojim će se regulirati međusobna prava, obveze i odgovornosti.

 

Članak 7.

Za financiranje programa i/ili projekata udruga koje djeluju u području sporta, Zajednica sportskih udruga Općine Kistanje raspisuje i provodi natječaj, sklapa ugovore s krajnjim korisnicima – udrugama u sportu te iste dostavlja Općini Kistanje.

U skladu s dostavljenim Ugovorima Općina Kistanje doznačuje sredstva Zajednici sportskih udruga Općine Kistanje , a Zajednica sportskih udruga Općine Kistanje iste doznačuje krajnjim korisnicima – udrugama u sportu.

Sredstva za redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga Općine Kistanje  doznačivat će se na račun Zajednice sportskih udruga prema planu raspodjele sredstva.

O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava Zajednica sportskih udruga Općine Kistanje podnosi izvješće Općinskom vijeću Općine Kistanje najmanje dva puta godišnje, odnosno u rokovima propisanim Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Kistanje.

Udruge u sportu s kojima je Zajednica sportskih udruga Općine Kistanje  zaključila ugovor dužne su izraditi godišnje izvještaje o svom poslovanju, odnosno o namjenskom utrošku korištenih sredstava te iste dostaviti Zajednici sportskih udruga Općine Kistanje, a koja ih dostavlja Općini Kistanje.

Članak 8.
Ovlašćuje se i zadužuje općinski načelnik Općine Kistanje za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Općinskog vijeća Općine Kistanje, neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže općinski načelnik.

Članak 9.
Za provedbu ovog Programa u Proračunu Općine Kistanje osigurana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna , za slijedeće pojedinačne namjene:

1.Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja objekata za sport
i rekreaciju-igrališta u iznosu od ………………………………………………………100.000,00 kuna
2. Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama………………….…………………..…50.000,00  kuna

Članak 10.

Sredstva se doznačuju temeljem prethodnog zaključka općinskog načelnika, odnosno potpisom načelnika na zahtjev sportskog kluba/društva, te sklopljenog ugovora.

 

Članak 11.
Sredstva iz ovog programa neće se doznačiti udrugama koje nisu uskladile svoje poslovanje i opće akte sa Zakonom o udrugama.

Članak 12.

Ovaj program stupa na snagu prvi dan nakon objave u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2018.godine.

KLASA:021-05/18-01/15
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje ,04.prosinca2018.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković