ODLUKA o donošenju plana vježbi civilne zaštite za 2018. godinu

Na temelju  članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), Načelnik Općine Kistanje dana 14.ožujka 2018 godine donosi

O D L U K U
o donošenju plana vježbi civilne zaštite za 2018. godinu


Ovom Odlukom određuje se Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Kistanje u 2018. godini.
Jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne zaštite kako bi se oformio efikasan sustav Civilne zaštite. Takav sustav će koordinacijom raspoloživih resursa zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti pomoć od drugih jedinica lokalne samouprave.

Tema vježbe:

Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju poplave

Cilj i zadaća vježbe:

Opći cilj pokazne vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti sudionika vježbe, a posebni ciljevi su praktičnim radom na terenu provjeriti razine osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje

Scenarij vježbe:

Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju poplave

Snage u organizaciji pripreme i izvođenja vježbe

- stožer Civilne zaštite - Općine Kistanje
- postrojba opće namjene civilne zaštite
- povjerenici i zamjenici povjerenika
- DVD „Sveti Juraj“ Kistanje

Broj sudionika

20

Vrijeme trajanja vježbe

2 sata

Troškovi vježbe

3 000 kn

Period održavanja vježbe

Lipanj 2018. godine

Gore navedena vježba odradit će se sukladno važećim propisima i statutu Općine Kistanje.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom vjesniku Općine Kistanje.

KLASA:810-05/18-01/2
URBROJ:2182/16-02-17-1
Općina Kistanje, 14.03.2017.

Načelnik
Goran Reljić