PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15) te članka 32. Statuta Općine Kistanje  (Službeni glasnik Šibensko-kninske županije  br. 8/09., 15/10. , 4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje  je na svojoj 6. sjednici, održanoj 16.03.2018. godine, donijelo

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE KISTANJE  

1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, s ciljem ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Načelnik Općine Kistanje donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje 26.lipnja 2017.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/2017.) sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.82/2015 i Pravilniku o sustavu stožera, načinu rada, te uvjetima za imenovanje načelnika , zamjenika načelnika i članova  stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br.37/2016.) .
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te temeljem članka 21. navedenog Zakona, Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne samouprave. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Čelnik Državne uprave donosi pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji je donio čelnik Državne uprave za Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ili izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za stožer koji osniva.
Slijedom navedenog, Općina Kistanje donijela je Odluku o sastavu stožera civilne zaštite te poslovnik rada navedenog stožera.
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati.
Upoznavanje Stožera civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), a prije svega o:
- Mjerama sustava civilne zaštite
- Ustrojavanju sustava civilne zaštite
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Sudionicima u sustavu civilne zaštite
- Obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Pripremi za izradu Procjene rizika
Rok izvršenja: sjednica Stožera civilne zaštite u prvoj polovici 2018. godine.
- Nositelj: Općina Kistanje
- Izvršitelj: Područni ured za civilnu zaštitu Šibenik

3. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

3.1. Postrojba civilne zaštite

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne zaštite potrebno je:
- oformiti i popuniti postrojbu civilne zaštite
- izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite
Rok izvršenja: listopad 2018. godine
Izvršitelj: Općina Kistanje  
Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u mobilizacijskim dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.
Izvršitelj: Općina Kistanje
Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2018. godine

3.2. Povjerenici civilne zaštite

Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), a prije svega o:
- Imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
Izvršitelj: Općina Kistanje  u suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Šibenik
Rok izvršenja zadaće: druga polovica 2018. godine

4. VATROGASTVO

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Sveti Juraj“ Kistanje
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2018. godinu planirana je kontinuirana edukacija članova DVD-a za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.
Posebna usavršavanja članova DVD-a: pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim alatima, u prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa
Predviđena sredstva – 260.000,00 kuna

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU

 Na području Općine ne djeluju udruge od značaja za civilnu zaštitu Općine Kistanje.

6. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KISTANJE DOBITI ZADAĆE

Komunalno poduzeće Općine Kistanje

Općinsko komunalno poduzeće u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama civilne zaštite u 2018. godini planira provesti:
- vježbe evakuacije (svibanj 2018. godine), predviđena sredstva
- simulacija izvanredne situacije (kolovoz 2018. godine)

• oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija civilne zaštite
- nosila za ozlijeđene osobe
- vježbu evakuacije za sve radne jedinice (svibanj 2018. godine)
- sudjelovanje kao tehnička potpora na vježbama koje provodi lokalna samouprava (prema zahtjevima tijekom 2018. godine)

S pravnim osobama koje će iz područja civilne zaštite dobiti zadaću potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.
Izvršitelj: Općina Kistanje u suradnji s područnim uredom za Civilnu zaštitu Šibenik
Rok izvršenja: ožujak 2018. godine

7. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj:
U organizaciji civilne zaštite u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika civilne zaštite u skladu s normama u Europi,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
-  provjeriti čujnost sirena na području Općine,
- posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama s opasnim tvarima.
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za civilnu zaštitu, DVD.

9. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito reagiraju, pojedinci su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo na sljedeći način:

  • provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
  • provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
  • prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za civilnu zaštitu,
  • prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,
  • uvrštavanje na web stranicu Općine dijelova Plana civilne zaštite, korisnih za informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i svih ostalih informacija koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranju cjelokupnog sustava civilne  zaštite.

Nositelj zadaće – Općina Kistanje  (Stožer Civilne zaštite),
Rok izvršenja – kontinuirano tijekom godine.

9. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će u Proračunu Općine Kistanje za 2018. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, biti ugrađene sljedeće stavke: Dobrovoljno vatrogasno društvo

2018. godina – 260.000,00 kuna

Civilna zaštita

2018. godina – 65.000,00 kuna

2019. godina – 40.000,00 kuna

2020. godina – 40.000,00 kuna

Ukupno za 2018. godinu

 

- 325.000,00 kuna

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marko Sladaković
KLASA:810-05/18-01/4
URBROJ: 2182/16-01-18-1
Kistanje, 16.03.2018.