ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

Na temelju članka 10. stavak 1. i članka 16.st.2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i članka  32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.8/09, 15/10 i 4/13), na prijedlog općinskog načelnika Općine Kistanje, Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 5.sjednici, od  29.siječnja 2018. godine , donijelo je 

 

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

 

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje.         
Plaću  službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje  čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1.ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 74/10,125/14) za svako radno mjesto, usklađeni su sa Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/07,7/02,17/03,197/03,21/04,25/04,66/05,131/05,11/07,47/07,109/07,58/08,32/09,140/09,21/10,38/10,77/10,113/10,22/11,142/11,31/12,49/12,60/12,78/12,82/12,100/12,124/12,140/12,16/13,25/13,52/13,96/13,126/13,2/14,94/14,140/14,151/14,76/15,100/15) te sa  odredbom članka 16.st.2.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 28/10).
Poštujući odredbe o klasifikacijskim rangovima, koeficijenti iznose kako slijedi:

Red.
br.

Potkategorija
radnog mjesta

Razina
radnog
mjesta

 

Naziv radnog mjesta

Klasifi
kacijski rang

 

Koeficijent

1

2

3

4

5

6

                                                                  Radna mjesta I. kategorije

 

1.

 Glavni rukovoditelj

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA

1.

2,20

2.

Viši rukovoditelj

 

ZAMJENIK PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA

2.

1,94

                                                                          Radna mjesta II. Kategorije

3.

Viši savjetnik

 

VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

4.

1,57

4.

Viši savjetnik

 

VIŠI SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

5.

1,57

5.

Viši stručni suradnik

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE PROJEKTE

6.

1,20

6.

Stručni suradnik

 

STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO,KNJIGOVODSTVO I BLAGAJNU

8.

1,00

7.

Stručni suradnik

 

STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNU NAKNADU

8.

1,00

               Radna mjesta III. Kategorije

8.

Referent

 

REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO,RAČUNOVODSTVO I BLAGAJNU

11.

0,88

9.

Referent

 

KOMUNALNI REDAR

11.

0,88

10.

Referent

 

ADMINISTRATIVNI REFERENT

11.

0,88

Radna mjesta IV. Kategorije

11.

IV.  kategorija

1.

VOZAČ-DOMAR

11.

0,80

12.

IV. kategorija 

2.

SPREMAČICA

13.

0,62


Članak 3.

Osnovica za obračun plaće određuje se  odlukom općinskog načelnika sukladno članku 16.st.1.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 28/10).
Članak 4.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje donijet  će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje , sukladno Odluci.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke  prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 5/14,  9/15).

Članak 6.
Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a  objavit će se i na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

 

KLASA: 021-01/17-01/4
URBROJ:  2182/16-01-17-1
Kistanje, 29.siječnja 2018.g.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik

Marko Sladaković