ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 5.sjednici, od 29.siječnja 2018.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

I.
Prihvaćaju se izvještaji o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  za:

1. Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i borazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kistanje
2. Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kistanje
3. Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje
4. Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje
5. Strategiju o upravljanju imovinom Općine Kistanje

 

koji materijali su objavljeni na internetskoj stranici  www.kistanje.hr u rubrici Proračun-savjetovanja s javnošću. Savjetovanje za dokumente pod točkama od 1. - 4. trajalo je od 12.01.2018.g. do 28.01.2018.g.  a za dokument pod točkom 5. od 11.12.2017.g. do 10.01.2018.g. i u tom periodu nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog  niti komentar.

II.

Ovaj Zaključak će se objaviti na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:021-01/17-01/5
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.siječnja 2018.g.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković