O D L U K A o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja za 2017. godinu

Na temelju odredbi članka 35. stavak 1. toč. 2. i članka 53. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 45. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 147/14), točke II., IV. st.2. i 3. i toč. V. Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja ("Narodne novine" br. 102/15) te članka 32.statuta Općine Kistanje Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 4. sjednici, od 12.prosinca  2017.godine, donosi

O D L U K  A
o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja za 2017. godinu

I.

Novčana naknada koja Općini Kistanje pripada zbog zaštićenih prirodnih područja za 2017. god. koristit će se namjenski, isključivo za troškove provedbe projekata zaštite okoliša i prirode, razvoja društvene infrastrukture te gospodarskog rasta i održivog razvoja, kako slijedi:

  1. PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

-izrada projektne dokumentacije za  izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i
-izrada projektne dokumentacije za  izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
-sanacija divljih odlagališta na području općine
-nabava kontejnera/kompostera
-spajanje obiteljskih kuća na kanalizacijski sustav
-sanacija i rekonstrukcija zidova lokve Lalića i lokve Varivode

  1. PROJEKTI RAZVOJA DRUŠTVENE INFRASTUKTURE

-izgradnja nogostupa uz županijsku cestu ŽC6070
-sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta
-izgradnja dijela ograde mjesnog groblja u Biovičinom Selu
-uređenje igrališta
-uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Kistanjama
-izrada projektne dokumentacije za modernizaciju nerazvrstanih cesta
-uređenje centra u mjestu Biovičino Selo
-sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma
-uređenje doma kulture
-nabava i montaža video nadzora u  centru Kistanja

  1.  PROJEKTI GOSPODARSKOG RASTA I ODRŽIVOG RAZVOJA

 - sufinanciranje izgradnje biciklističke staze,šetnice i autokampa
- seminari i stručne radionice u funkciji poticanja razvoja gospodarstva
-  uređenje okoliša budućeg EKO centra u Kistanjama

II.

Prilikom korištenja naknade iz točke  I.  Općina Kistanje voditi  će računa o državnim potporama i potporama male vrijednosti, kao i o zabrani korištenja istih za donacije i sponzorstva.

III.

Sredstva naknade koja ne budu iskorištena tijekom godine u kojoj su zaprimljena prenijet će se u sljedeću godinu i koristiti sukladno odredbama Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja i Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a ukoliko ne budu iskorištena u cijelosti, neiskorištena sredstva vratiti će se Javnoj ustanovi Nacionalni park "Krka"  do 28. veljače naredne godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u  "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije" i na službenim web stranicama Općine Kistanje www.kistanje.hr .

KLASA: 404-01/17-1/1
URBROJ: 2182/16-01-17-1
Kistanje, 12.prosinca 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković