PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2018.godini

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici od 12.prosinca  2017.g., donijelo je

 

PROGRAM
 gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
  u 2018.godini

 

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje za 2018.g. (u daljnjem tekstu:Program) utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme na području općine Kistanje za 2018.godinu , koji će se financirati iz:

  1. komunalnog doprinosa,
  2. dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
  3. Proračuna Općine Kistanje,
  4. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (državni proračun, sufinanciranjem od strane drugih javnih tijela, ministarstava, Fondova i sl.).

Program sadrži:

  1. opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme,
  2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Kistanje, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

Članak 2.

  1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

Redni broj

Naziv investicije

Opis

Procijenjena vrijednost u kunama

 

1.

Izgradnja nogostupa uz ŽC 6070

Izgradnja nogostupa u uz dio županijske ceste ŽC 6070 u Đevrskama dužine oko 900 metara

 

200.000,00

2.

Uređenje igrališta

Obnova asfaltne podloge igrališta sa uređenjem okoliša.

 

50.000,00

 

3.

Izgradnja biciklisti.staza, šetnica,autokamp, itd../ slično

Izgradnja biciklističkih staza,šetnica i autokampa na širem području općine

200.000,00

 

4.

Izgradnja gravitacijskog cjevovoda Kistanje-manastir Krka, I.faza

 

Od Kistanja do ulaska u NP Krka,ulaz 1.

 

800.000,00

 

5.

Sanacija i rekonstrukcija zidova lokve Lalića i lokve Varivode

Radovi na  čišćenju, sanaciji  i rekonstrukciji zidova lokve Lalića u Kistanjama  i lokve u Varivodama.

 

100.000,00

 

6.

Izgradnja dijela ograde mjesnog groblja u Biovičinom Selu

Dovršetak izgradnje  dijela ograde mjesnog groblja u Biovičinom Selu .Dio radova i materijala sufinanciraju mještani  koji koriste navedeno groblje (Nunić,Biovičino Selo i Modrino Selo).

 

80.000,00

 

Izgradnja  ograda /kapela na mjesnim grobljima/općenito

Projektna dokum.za sanaciju, obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju
građ.objekata na grobljima (kapelice, ograde).

 

50.000,00

 

7.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u zaseoku Reljići

Izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje dozvola za izgradnju vodovodne mreže u zaseoku Reljići

50.000,00

8.

Nabava video nadzora za javne površine

Video nadzor za centar u mjestu Kistanje

25.000,00

Ukupno:

1.555.000,00

Izvori financiranja:
1.Proračun Općine Kistanje…………………………………………………...105.000,00 kuna
2. NP "Krka"-Naknada  zbog zaštićenih prirodnih područja ………………...450.000,00 kuna
3.Nacionalni park "Krka"-sufinanciranje dijela radova………………………800.000,00 kuna
2.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU……………………….…...200.000,00 kuna
Ukupno:……..1.555.000,00 kuna

 

  1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

Redni broj

Naziv investicije

Opis

Procijenjena vrijednost u kunama

1.

Kante za smeće i ili komposteri

Nabava kanti za selektivno sakupljanje komunalnog otpada  i/ili  kompostera

250.000,00

2.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad

Projektna dokumentacija

40.000,00

3.

Izrada projektne dokumentacije za zgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Projektna dokumentacija

40.000,00

Ukupno:

280.000,00

 

 

Izvori financiranja:
1.Općina Kistanje……………………………………………………………..250.000,00 kuna.
2.NP "Krka" –Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja ………………….80.000,00kuna                                                                                                                         
Ukupno:………...330.000,00 kuna

 

Članak 3.

Vrijednost pojedinih radova  ovog Programa utvrđena je na temelju procijenjenih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koje čine eventualni troškovi vezani za imovinsko pravne odnose, projektiranje, nadzor, izvođenje radova i ostali prateći troškovi, te nakon provedenog postupka nabave.

Članak 4.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno , u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o cestama i ostalom važećom zakonskom regulativom.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata i uređaja koji nisu predviđeni Programom , o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinskom vijeće Općine Kistanje na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 5.

Općinski načelnik Općine Kistanje dužan je do kraja ožujka 2019.godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Kistanje izvješće o izvršenju ovog Proračuna za 2018.godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2018.godine.

KLASA:363-01/17-01/8
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje ,12.prosinca  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković