ODLUKA o provedbe aktivnosti pod nazivom "Radionice za djecu“ u Općine Kistanje za 2018. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na  4.sjednici održanoj 12.prosinca 2017.g.,  donijelo je

 

ODLUKU
o provedbe  aktivnosti pod nazivom "Radionice za djecu"  u Općine Kistanje  za 2018. godinu

 

 I.

Općina Kistanje provodit će u 2018.godini aktivnosti pod nazivom "Radionice za djecu" , u suradnji sa Ministarstvom  za demografiju,obitelj ,mlade i socijalnu politiku po programu koji će  izraditi ovlaštena stručna osoba,  a odobriti navedeno ministarstvo .

II.

Za provedbu aktivnosti iz točke I.ove odluke u Proračunu Općine Kistanje za 2018.g. planirana su i osigurana su sredstva u iznosu od   60.000,00 kuna.

III.

Radionice za djecu provodit će se u prostorijama u vlasništvu Općine Kistanje .

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od 01.ožujka 2018.g.

 

KLASA: 021-05/17-01/27
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje, 12.prosinca  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković