ODLUKA o donošenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09,15/10,4/13) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4..sjednici od 12.prosinca 2017.g.,donosi

ODLUKU
o donošenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.

1. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2018.g. i projekcija plana za 2019. i 2020.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.

2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

KLASA:021-01/17-01/23
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje,12.prosinca 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković