PRVE IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2017.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu ("Narodne novine",broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.,85/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09. ,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  4.sjednici održanoj 12.prosinca 2017.g.,donosi

 

PRVE IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2017.godinu

 

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2017.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj  15/16,4/17,9/17)  ,u članku 1. Iznos  "50.000,00 kuna"  zamjenjuje se iznosom  "65.000,00 kuna".

Članak 2.

Članak 6. Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za  2017.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj  15/16,4/17,9/17), mijenja se i glasi:

"Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
1. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata……5.000,00 kuna
2. Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama……………………...65.000,00  kuna

Članak 3.

Ostale odredbe ovog Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu prvog dana od objave  u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

KLASA:021-05/16-01/23
URBROJ:2182/16-01-17-3
Kistanje ,12.prosinca 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković