ODLUKA o donošenju Trećih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.08/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 3.sjednici,od 24.listopada 2017.godine, donijelo je

 

ODLUKU
o donošenju Trećih izmjena i dopuna  plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.

 

       1.Donose se Treće izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g. u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.

  1. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:021-05/17-01/20
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 24.listopada 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković