ODLUKA o donošenju Drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.g.

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu („Narodne novine“ ,broj 87/08,136/12) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2.sjednici od 03.kolovoza 2017.godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.g.

I.

1. Donose se Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.

2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
II.

Ova Odluka sa Drugim izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.godinu, sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu,objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“

KLASA:400-06/17-01/3
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 03.kolovoza 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković