ZAKLJUČAK o davanju ovlaštenja općinskom načelniku vezano za provedbu Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2.sjednici održanoj 03.kolovoza 2017.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja općinskom načelniku vezano za provedbu
Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje

1. Ovlašćuje se načelnik Općine Kistanje da radi provedbe Odluke o socijalnoj skrbi
Općine Kistanje, u dijelu koji se odnosi na naknadu troškova stanovanja, obavi razgovore u Ministarstvu financija i zatraži financijsku pomoć kako bi Općina Kistanje mogla provesti dio spomenute odluke koji se odnosi na naknadu troškova stanovanja , kao i zatraži pozitivno mišljenje /suglasnost/ za prijam u službu potrebnog broja službenika koji će voditi upravni postupak u svezi provedbe Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje .
2. Ministarstvu za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku dostaviti Odluku o
socijalnoj skrbi Općine Kistanje i upozoriti ga da se navedena odluka neće moći provesti dok se ne osiguraju potrebne pretpostavke za to: financijska sredstva za isplatu naknade troškova stanovanja i financijska sredstva za zapošljavanje potrebnog broja službenika za vođenje upravnog postupka po predmetima iz spomenute Odluke.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.

KLASA:550-01/17-01/7
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje, 03.kolovoza 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković