ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2016.godini

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 14//14 i 36/15), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici od 27.veljače  2017.g., donijelo je

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
Programa  gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
  u 2016.godini

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina Općine Kistanje u 2016.g.
  2. Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2016.g. planiran u visini od 1.063.500,00kuna , a ostvaren  u visini od 942.552,00 kuna , odnosno sa 88 %.
  3. Program je ostvaren  kao slijedi:

A) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

R.br.

Naziv investicije

Opis

Planirano
-Treće
Izmjene-

Ostvareno

Napomena

1.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica.

CILJ:Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta.
U ovoj fazi , 2016. , planirano je  izgraditi 194 m ulice (dio)gospe Letničke sa nogostupima .SUFINANCIRANJE.

 

430.000,00

 

310.483,00

Oznaka projekta :
PORL400
Sufinancirano sa 299.982,62 kn sredstvima MRRFEU
Izgrađen dio ulice  gospe Letničke u novom naselju "Kisdtanje 1",Kistanje u dužini od 194 m
kolovoza  sa nogostupom na obje strane ulice.U sjećnju 2017. Izvedeni i završeni radovi u vrijednosti od 114.668,89 kuna (sa PDV-om)

2.

Izgradnja nogostupa u ulici Hrvatskih branitelja-dionica Državne ceste D59 kroz Kistanje.

Izvođenje zemljanih,
betonskih I asfalterskih radova na  izgradnji nogostupa  cca 2 x 750 m na obje strane ulice –dio koji sufinancira Općina Kistanje.

 

0,00

 

0,00

 

Hrvatske ceste nisu započele radove u 2016.g.

3.

Modernizacija nerazvrstanih cesta na  širem području općine Kistanje

Sanacija i modernizacija (asfaltiranje) postojećih seoskih i drugih nerazvrstanih cesta na širem području općine Kistanje

 

511.000,00

 

510.046,00

 

4.

Izgradnja vodovoda  za manastir "Krka" Kistanje.

Glavni project izgradnje vodovoda Kistanje-Manastir "Krka".

 

50.000,00

 

49.523,00

Glavni projekt izrađen;dobivene potvrde na njega .
U tijeku je postupak za dobivanje građevinske dozvole.

5.

Sanacija i izgradnja vodovodne mreže -Reljići

Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža.(NB.Sufinanciranje).

 

0,00

 

0,00

 

Radovi odgođeni za 2017.g.

Ukupno:

991.000,00

870.052,00

 

ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA

PLAN

OSTVARENO

Proračun Općine Kistanje

180.000,00

59.070.00

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

300.000,00

299.982,00

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

511.000,00

511.000,00

Ukupno:

991.000,00

870.052,00

 

B) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

 

R.br.

Naziv investicije

Opis

Planirano
-III.Izmjene-

Ostvareno

1.

Reciklažno dvorište

I.faza -čišćenje terena i drugo

0,00                 

0,00

2.

Reciklažno dvorište

Projektna dokumentacija

0,00                     

0,00

3.

Projektna dokumentacija za autokamp odmorište KRKA,Kistanje

Izrada idejnog projekta i glavnog projekta

 

0,00

 

0,00

4.

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta-kontejnera

Kontejner

72.500,00

72.500,00

Ukupno:

72.500,00

72.500,00

ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA

PLAN

OSTVARENO

Općina Kistanje

18.200,00

18.200,00

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja

54.300,00

54.300,00

REKAPITULACIJA

NAZIV

PLAN

OSTVARENO

A)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda.

991.000,00

870.052,00

B)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanja otpadnih voda-projektna dokumentacija.

72.500,00

72.500,00

Sveukupno:

1.063.500,00

942.552,00

 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave  u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/17-01/8
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje ,27.veljače  2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković