ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje u 2016. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 24. .sjednici održanoj 27.veljače   2017.g.,  donijelo je

 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  u 2016. godinu

 

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju  Programa javnih  potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  za 2016.g.
  2. Programom iz prethodnog stavka  planirana su sredstva u iznosu od 48.000,00  kuna, a isti je izvršen u iznosu od  47.600,70  kuna, odnosno sa  99,16%
  3. Program je ostvaren kako slijedi:

Vrijednost u kunama


R.br.

Opis

Planirano
2017.

I.Izmjene
2017.

II.Izmjene
2017.

Ostvareno
I-XII/2017.

1.

Igraonice za djecu i mladež/Program predškole /Mala škola (Troškovi za rad nastavnice/odgajateljice. Prijenos sredstava Osnovnoj školi "Kistanje" koja za potrebe ovog programa zapošljava stručnu osobu sa kojom sklapa poseban ugovor o radu.

NAPOMENA:
Nastava i druge aktivnosti provode se u učioni (nekadašnjoj općinskoj vijećnici) u općinskoj zgradi na adresi Ulica dr.Franje Tuđmana 101,
Kistanje (kod Poštanskog ureda). Pored prostora ,Općina Kistanje osigurala je klupe,stolice i drugu potrebnu didaktičku opremu, kao i redovno čišćenje  učione  i njeno održavanje ..

 

30.000,00

 

40.000,00

 

48.000,00

 

47.600,70

2.

Tekuće donacije u novcu O.Š.Kistanje

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

3.

Materijalni troškovi (radni listovi, bojanke ,materijali za modeliranje ,lopte itd.).

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

 

UKUPNO:

41.000,00

41.000,00

48.000,00

47.600,700


 Napomena. U razdoblju siječanj –prosinac 2016.g. isplaćeno je  i  15.136,00 kuna na ime troškova prijevoza  djece koja putuju od kuće do škole i  nazad za program predškole za školsku 2015/2016.g.

  Članak 2.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:021-01/17-01/2
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 27.veljače   2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković