Plan prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje za 2017.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:100-01/17-1/1
URBROJ: 2182/16-02-17-1
Kistanje , 02.prosinca 2017.g.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,broj 86/08,61/11) i članka 46. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09.,15/10.,4/13), slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje , a u skladu sa Proračunom Općine Kistanje za 2017.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 15/13), načelnik Općine Kistanje dana 02.siječnja 2017., donosi

PLAN
prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje za 2017.g.

Članak 1.

Planom prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje utvrđuje se prijam službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje u 2017.godini.

Članak 2.

Plan prijama u službu sadrži:
1. Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje.
2. Potreban broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje za rad na neodređeno vrijeme u 2017.g.
3. Potreban broj vježbenika za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje u 2017.g.
4. Potreban broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje za rad na određeno vrijeme u 2017.g. za provedbu mjere Javni rad «Rad za zajednicu i sebe»Hrvatskog zavoda za zapošljavanje .
5. Plan prijama u službu pripadnika nacionalnih manjina .

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje na neodređeno vrijeme zaposleno je ukupno šest službenika i jedna namještenica.

Članak 4.

U 2017.godini u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje neće se primati vježbenici.

Članak 5.

Radi provedbe programa javni rad , na određeno vrijeme, planira se primiti ukupno 14 radnika i to:
-šest radnika/ca (njegovateljica) za program“Pomoći u kući starim i nemoćnim osobama“ i
-osam radnika/ca (čistača) za program „Čišćenje i održavanje javnih površina“.

Članak 6.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje na neodređeno vrijeme zaposleno je četiri službenika pripadnika srpske nacionalne manjine.

Članak 7.

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem, putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje, te sukladno čl.18.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,broj 86/08.,61/11).

Članak 8.

Plan prijama u službu stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić