ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Šibenik

Na temelju članka 391.stavak 2.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,143/12. i 152/14), članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09., 15/10. , 4/13.), a povodom zahtjeva Javne ustanove «Nacionalni park Krka», KLASA:361-02/16-02/1,URBROJ:2182/1-15-4-02/1-16-1 od 08.kolovoza 2016.godine, Općinsko vijeće Općine Kistanje na 20.sjednici održanoj 17.kolovoza 2016.godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju prava građenja
u korist Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Šibenik


Članak 1.

Općina Kistanje osniva pravo građenja na trima zgradama položenim na kat.čest.broj 239/1 (novo formirana kat.čest.239/3) upisana u Kartonu zemljišta Općinskog suda u Kninu u korist Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Šibenik u svrhu građenja-rekonstrukcije,dogradnje , prenamjene i uređenja postojećih objekata proizvodne namjene u prihvatni Centar za posjetitelje «Nacionalnog parka Krka» u Kistanjama i centar za interpretaciju prirode „Krka-vrelo života“ , za koje za koje je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije,Ispostava Knin, izdao Građevinsku dozvolu KLASA:UP/I-361-03/15-01/29,URBROJ:2182/1-16/1-16-14 od 08.lipnja 2016.g. koja je dozvola 04.srpnja 2016.godine postala pravomoćna i izvršna.

Članak 2.

Pravo građenja iz članka 1. osniva se bez naknade , na rok od pedeset (50) godina , bez prava na povrat uloženih sredstava.

Članak 3.


Na temelju ove Odluke Općina Kistanje i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ Šibenik, sklopit će Ugovor o osnivanju prava građenja.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kistanje da u ime Općine Kistanje potpiše Ugovor o osnivanju prava građenja sukladno ovoj Odluci.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:940-01/16-01/6
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 17. kolovoza 2016.g.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković