ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti općinskom načelniku za pokretanje postupka za Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kistanje i osiguranje financijskih sredstava za njegovu izradu

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09., 15/10. , 4/13.), a u vezi sa člankom 85.st.2. i 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,broj 153/13) , na prijedlog načelnika Općine Kistanje, Općinsko vijeće Općine Kistanje na 21.sjednici održanoj 29.rujna 2016.g., donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti općinskom načelniku za pokretanje postupka za Druge izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Kistanje i osiguranje financijskih sredstava za njegovu izradu

1. Daje se suglasnost načelniku Općine Kistanje za pokretanje postupka Drugih izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Kistanje u svrhu smještaja budućeg reciklažnog dvorišta unutar građevinskog područja i to na lokaciji kat.čest.3999/1 K.O.Kistanje i na dijelu kat.čest.3999/5 K.O.Kistanje , koje su u vlasništvu Općine Kistanje za cijelo.
2. Sredstva za financiranje izrade Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Kistanje osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje, a ukoliko je moguće i iz drugih izvora.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko –
kninske županije“.

KLASA:350-02/16-01/10
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje ,29.rujna 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković